PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRYM MIEŚCIE

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Misja szkoły

Nasi uczniowie - maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, społecznym, emocjonalnym, i fizycznym.

Ich rodzice - darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania.

Nauczyciele - mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy.

Szkoła - cieszyła się uznaniem środowiska i była oazą dobrego i mądrego świata.

 

Zadania szkoły

Wszechstronny rozwój osobowy ucznia.

Kształtowanie samodzielności w działaniu oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

Rozwijanie dociekliwości poznawczej poszukiwania piękna, dobra i prawdy.

Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości i wolności.

Stworzenie nauczycielowi warunków do twórczej pracy.

Wspieranie i uzupełnianie pracy wychowawczej rodziców.

Integracja z lokalnym środowiskiem społecznym.

 

 

 

Zadania szczegółowe szkoły

Uznajemy kształcenie, wychowanie i opiekę za integralną całość.

Promujemy wartości chrześcijańskie jako sposób na życie.

Dbamy o bezpieczeństwo i harmonijny rozwój ciała oraz duszy.

Wychowujemy w duchu wzajemnego szacunku.

Umożliwiamy uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie.

Szanujemy godność osobistą uczniów.

Zapewniamy wszystkim uczniom równość szans, sprawiedliwe, życzliwe, uwzględniające możliwości dziecka traktowanie.

Przygotowujemy młodego człowieka do funkcjonowania w zintegrowanej Europie.

Zapewniamy uczniom warunki i możliwości rozwoju zainteresowań i zdolności.

Promujemy zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną.

Budujemy ścisłą relację z lokalną społecznością, organem prowadzącym oraz instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi.

Pracujemy nad wzmocnieniem więzi emocjonalnych z najbliższym otoczeniem i jego mieszkańcami.

Współpracujemy z rodzicami, wspierając ich w wychowaniu dzieci.

Realizujemy program pomocy uczniom potrzebującym, mającym trudności w nauce.

Dbamy o rozwój bazy szkolnej dla zapewnienia warunków realizacji programu.

Tworzymy warunki do twórczej pracy nauczycieli i uczniów.

Pomagamy uczniom i ich rodzicom w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszego kształcenia.

Wspomagamy nauczycieli klas I-III w związku z obniżeniem wieku szkolnego.

 

 

 

 

 

MODEL ABSOLWENTA

 

Nasz absolwent:

·        dba o rozwój intelektualno-emocjonalny;

·        potrafi korzystać z różnych źródeł informacji;

·        posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy;

·        umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć;

·        rozwija zainteresowania, talenty i pasje;

·        dostaje się do wymarzonej szkoły średniej;

·        jest przygotowany do kontynuowania nauki w szkole średniej;

·        potrafi dotrzeć do swoich uczuć i radzić sobie z nimi;

·        wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie;

·        zachwycając się różnorodnością świata, umie zachować własną indywidualność;

·        jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych;

·        jest kulturalny;

·        docenia wagę więzi międzyludzkich;

·        z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w zadawalający jego i innych sposób;

·        umie współpracować w grupie.

 Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do swoich dzieci.

Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania.

Wynikają z tego dwie ważne konsekwencje:

·        Kierunek działalności wychowawczej nie może być sprzeczny z wolą rodziców.

·        Nauczyciele nie ponoszą wyłącznej odpowiedzialności za wszystkie możliwe zadania wychowawcze.

ZADANIA SZKOŁY W DZIEDZINIE WYCHOWANIA

 

Nauczyciele w swej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

§        Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

§        Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna na świecie.

§        Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

§        Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego
z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych.

§        Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej prawdy do osiągania wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca
w świecie.

§        Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie
w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

§        Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

§        Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

ZADANIA NAUCZYCIELA

v     Troszczy się o harmonijny rozwój ucznia.

v    Stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.

v    Uczy samodzielności i odpowiedzialności.

v    Bezwarunkowo akceptuje ucznia jako osobę, natomiast warunkowo jego postępowanie.

v    Stara się być autorytetem, doradcą i przewodnikiem.

v    Przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie.

v    Mobilizuje uczniów do nauki, stosując różnorodne formy i metody pracy.

v    Wspiera rodziców w procesie wychowania.

 

              

ZADANIA WYCHOWAWCY KLASOWEGO

Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, polskiej

i europejskiej.

Cele

Sposoby realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Uwagi

 

Poznanie historii szkoły i jej ceremoniału.

Zapoznanie z kroniką szkoły i jej tradycjami (ślubowanie klas).

 Akcja informacyjna o patronie szkoły.

wychowawcy klas,

cały rok

 

 

Dokumentowanie osiągnięć szkoły, klasy.

Tworzenie kronik klasowych
i współtworzenie kroniki szkoły oraz strony internetowej szkoły.

wychowawcy, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel informatyki

cały rok

 

 

Uczestnictwo               i współudział                                  w organizowaniu uroczystości szkolnych. Pielęgnowanie tradycji i symboli

Przygotowanie apeli, akademii, konkursów, wycieczek.

nauczyciele, rodzice

 

cały rok

 

 

Pomoc koleżeńska.

Zbiórki książek, zabawek, pomocy szkolnych i przekazywanie ich dzieciom potrzebującym.

Włączenie uczniów do aktywnej pomocy kolegom mającym trudności w nauce, trudności materialne, emocjonalne itp.

wychowawcy, rodzice, uczniowie

cały rok

 

 

Prawa
 i obowiązki ucznia oraz prawa człowieka

Zapoznanie z istniejącymi regulaminami.

 Tworzenie regulaminu klasy.

Zapoznanie z prawami człowieka i sposobami ich respektowania w szkole.

wychowawcy, nauczyciele, uczniowie

wychowawcy, pedagog,

 uczniowie

cały rok

 

cały rok

 

 

 

Kształtowanie pożądanych postaw patriotycznych (symbole i święta narodowe)

Znajomość hymnu- wspólne ćwiczenie śpiewania hymnu.

Pogadanki, dyskusje na podstawie zdobytych przez uczniów materiałów, uroczystości szkolne: akademie, apele, konkursy recytatorskie, pieśni patriotycznych.

Wystawy prac plastycznych.

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

 

 

 

 

 Kształtowanie poczucia dumy narodowej z osiągnięć polskich sportowców (w połączeniu z umiejętnością integracji z człowiekiem niepełnosprawnym)

Kultywowanie polskich tradycji, obyczajów
 i świąt.

 Spotkanie z olimpijczykami z Olsztyna biorącymi udział w paraolimpiadzie

 

Organizacja klasowych wigilii, spotkań opłatkowych.

Wspólne kolędowanie.

 

Porządkowanie mogił na Dzień Wszystkich Św.

Konkurs na kartkę świąteczną.

Przygotowanie Dnia Matki, Dnia Babci
i Dziadka, Dnia Dziecka , Dni  Rodziny.

Wycieczki, konkursy, gazetki, plakaty.

 

 Nauczyciel WF

 

 

wychowawcy, rodzice

nauczyciele, wychowawcy

nauczyciele,

wychowawcy

 nauczyciel plastyki

 

klasy 0 – 3

klasy 0 -6

 

 

 

według kalendarza uroczystości szkolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznanie symboli narodowych, położenia geograficznego, kultury
 i wybranych tradycji krajów Europy : „Jestem Europejczykiem- poznaję Europę”.

 

 

 

 

Redagowanie klasowych gazetek europejskich (ściennych) – symbole, pojęcia, główne informacje, ciekawostki.

Święto Halloween, Święto Patryka

„Czy jesteś dziewczynką, czy jesteś chłopcem, ucz się kochanie języków obcych” – Europejski Dzień Języków Obcych.

Europejski dzień bez samochodu  - pogadanki

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

nauczyciel języka angielskiego

 

 

nauczyciele języka angielskiego

 

 

 

wychowawcy

 

cały rok

 

 

 

 

 

 Wdrażanie uczniów do samorządności.

Cele szczegółowe

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Uwagi

 

 

Rozwijanie inicjatyw uczniowskich.

 

Wybór Samorządów Klasowych.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego i zaplanowanie pracy na cały rok.

- Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego

Opracowanie ordynacji wyborczej wyboru członków Samorządu Uczniowskiego i Opiekuna Samorządu.

 Udział w Mikołajkowej akcji pomocy dzieciom.

.

 

 

Opiekunowie Samorządu

 

Opiekun Małego Samorządu

Opiekun Samorządu

 

    

 

 

 

 

wrzesień

 

listopad  grudzień

listopad

 

 

 

 

Organizacja życia kulturalnego        w szkole

 

Andrzejki.

Choinka – zabawa karnawałowa.

Dzień Dziecka i Dni Rodziny.

Bieżące informacje o pracy samorządu na gazetce szkolnej na parterze.

 

Wychowawcy klas

Opiekun samorządu

 

Opiekun samorządu

 

listopad

styczeń

 

cały rok

 

 

 

 

Wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły –uczniowie gospodarzami szkoły

 

Pomoc uczniów klas III i VI w pełnieniu dyżurów.

Wystawa prac uczniowskich
z przeznaczeniem na poprawę estetyki szkoły.

Udział uczniów w dekorowaniu szkoły z okazji świąt.

Dbałość o klasy lekcyjne.

Konkurs na najładniejszą klasę.

 

 

Opiekun samorządu

Opiekun Koła Plastycznego

 

N – le

 

 

 

 

Powołana komisja

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnoszenie prestiżu szkoły     w oczach uczniów i społeczności lokalnej.

 

 

Rozpropagowanie imprez organizowanych w szkole !

-Wspólne zabawy karnawałowe

-Dzień Dziecka i Dni Rodziny

 

opiekun, Samorząd

 

wychowawcy

 

cały rok

 

 

 

Wyrabianie poczucia przydatności indywidualnego            i grupowego działania na rzecz społeczności szkolnej
 i lokalnej.

 

Uczestnictwo w  akcjach pomocy chorym i potrzebującym dzieciom- zbieranie nakrętek.

 

Opiekun Samorząd Uczniowskiego

wychowawcy klas

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

Współpraca rodziców ze szkołą.

Cele szczegółowe

Sposoby realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Uwagi

 

Stworzenie

przyjaznej atmosfery
 na spotkaniach           z rodzicami

Dbałość o przyjazne prowadzenie zebrań z rodzicami:

zajęcia w kręgu;

spotkania przy herbacie, kawie;

prezentacja osiągnięć klasy.

wychowawcy

Przez cały rok szkolny wg ustalonego harmonogramu lub zależnie od potrzeb klasy

 

 

Rozwiązywanie zaistniałych problemów.

Zebrania z rodzicami.

Spotkania indywidualne
z wychowawcą i nauczycielami innych przedmiotów.

Rozmowy, dyskusje, prelekcje.

wychowawcy

wychowawcy

wychowawcy

W miarę potrzeb               i zgodnie
ze szkolnym kalendarzem.

 

 

Aktywny udział rodziców
w życiu klasy
 i szkoły.

Akceptacja planów wychowawczych klas przez rodziców.

Pomoc w organizowaniu: wycieczek, biwaków, prelekcji, uroczystości
i imprez klasowych oraz szkolnych, zawodów sportowych itp..

Dyżury rodziców w czasie dyskotek.

Dni otwarte dla rodziców –umożliwienie rodzicom udziału
w lekcjach i innych zajęciach szkolnych.

Organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i rodziców.

wychowawcy,

 

nauczyciel w-f

 

 

wychowawcy,

 

wrzesień

 

cały rok

 

 

 

wg potrzeb

 

 

Udział w pracach użyteczno- porządkowych

Uczestnictwo (w miarę możliwości)
w remontach, naprawach sprzętu itp.

 

Dyrektor, wychowawcy klas

cały rok

 

 

 

Psychoedukacja rodziców

Spotkania z wychowawcami.

Dyrektor,

wychowawcy

wg potrzeb

 

 

 

 

Wyrabianie nawyków kulturalnego

zachowania się.

Cele

Sposoby realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

Uwagi

 

Stosowanie zwrotów grzecznościowych

Pogadanki, scenki rodzajowe, odwołanie do tekstów literackich.

rodzice, nauczyciele

Cały rok

 

 

Właściwe zachowanie się     w miejscach publicznych

Wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum.

Pogadanki, scenki rodzajowe, ćwiczenia praktyczne.

nauczyciele, rodzice

Cały rok

 

 

Okazywanie szacunku wobec symboli narodowych            i religijnych.

Apele, wycieczki do miejsc pamięci narodowej, kościołów, na cmentarze.

Udział w uroczystościach szkolnych, miejskich, religijnych.

nauczyciele, rodzice

Cały rok

 

 

Właściwe zachowanie          w stosunku
do dorosłych               i kolegów.

Pogadanki.

Inscenizacje.

Gazetki wychowawcze.

Konkursy.

Zasady fair- play podczas zabaw i gier zespołowych.

nauczyciele, rodzice

Cały rok

 

 

Poszanowanie mienia własnego    i społecznego.

Akcje porządkowe.

Dbałość o sprzęt szkolny.

Gazetki tematyczne w klasach.

nauczyciele, rodzice,

Samorząd Szkolny

wychowawcy

Cały rok

 

 

Dbałość o własny wygląd i higienę osobistą.

Strój właściwy do okoliczności.

Prelekcje wychowawców.

nauczyciele, rodzice,

wychowawcy

pielęgniarka

Cały rok

 

 

Kulturalne zachowanie się przy stole.

Organizowanie przyjęć i uroczystości
w klasie, w szkole.

Scenki rodzajowe, dramy.

Spotkania integracyjne.

wychowawcy, rodzice

Cały rok

 

 

 

Właściwa komunikacja międzyludzka         i umiejętne korzystanie            z mediów.

 

Scenki rodzajowe w oparciu o literaturę.

Dramy:

Rozmowy telefoniczne.

Uroczystości klasowe i szkolne.

Praca z komputerem.

Redagowanie listów, życzeń okolicznościowych i pism użytkowych.

Umiejętne wykorzystanie programów telewizyjnych.

Czytanie czasopism (korzystanie
z biblioteki).

nauczyciele, rodzice

Cały rok

 

 

Prezentacja własnych umiejętności.

Konkursy.

Ćwiczenie technik asertywnych.

Scenki rodzajowe.

Autocharakterystyka.

Dokonywanie samooceny zachowania.

nauczyciele, wychowawcy,

nauczyciele poszczególnych

przedmiotów

 

wychowawcy

Cały rok

 

 

Dbałość
 o czystość
i poprawność języka ojczystego.

Opanowanie techniki pisania i czytania.

Uwrażliwienie na poprawność językową w mowie i piśmie.

Konkursy literackie, recytatorskie, czytelnicze itp.

nauczyciele

 

 

Cały rok

 

 

Dokonywanie właściwych, społecznie akceptowanych wyborów.

 

 

 

 

Scenki rodzajowe – rozwiązywanie konfliktów.

Promowanie pozytywnych zachowań. Wpisanie najlepszych uczniów do kroniki szkolnej  i wyeksponowanie ich nazwisk na terenie szkoły.

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Troska o bezpieczeństwo

Cele szczegółowe

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Uwagi

 

Zachowanie bezpieczeństwa na lekcjach
 i na przerwach.

Regulamin zachowania się w pracowniach szkolnych.

Regulamin zachowania się na sali gimnastycznej  i boiskach szkolnych.

Nauka zasad asekuracji, samoochrony podczas wykonywania ćwiczeń ruchowych.

Dyżury n-li w czasie przerw.

Regulamin zachowania się na przerwach.

Ochrona szkoły przed osobami postronnymi- monitoring

Pogadanki i spotkania na temat działań przeciwko przemocy.

Przeprowadzanie lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa

nauczyciele przedmiotów

nauczyciel w-f

 

 

dyrekcja

wychowawcy

dyrektor

wychowawcy

Wrzesień

                Wrzesień

 

 

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

 

 

Zabezpieczenie ucznia przed nieszczęśliwymi wypadkami.

Spotkanie z przedstawicielem Policji (Ruch Drogowy).

 Poznanie zasad ruchu drogowego.

Przygotowanie uczniów do zdobycia karty rowerowej i motorowerowej

Konkurs znajomości przepisów ruchu drogowego.

Udział w ogólnopolskich akcjach
i konkursach.

Wychowawcy kl. I

                               wychowawcy

nauczyciele techniki

                               nauczyciele techniki,

wychowawcy

Cały rok

 

 

 

 Wdrażanie priorytetu MEN na rok szkolny: wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach w placówkach oświatowych: przybliżenie pracy Straży Pożarnej – pokaz.

 Wychowawcy pod kierunkiem p. Waszkiela

 Maj lub czerwiec

 

 

 

 

 

Zasady wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkole

Omówienie na lekcji wychowawczej podstawowych zasad korzystania z boiska szkolnego w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów  

Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji na temat- Korzyści wynikające z wprowadzenia w szkole monitoringu wizyjnego.

 

Uświadomienie uczniów pogadankami o osobistej odpowiedzialności za swoje czyny.

 

Zapoznanie i zaprezentowanie uczniom zapisów monitoringu w szkole.

Uświadomienie uczniom celu zwiększenia i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły- scenki rodzajowe.

Wychowawcy i nauczyciele

 

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

 

 wychowawcy

 

 wychowawcy

 

                           

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

wrzesień

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój zainteresowań kulturalno-artystycznych, technicznych i sportowych.

Cele szczegółowe

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Uwagi

 

Doskonalenie umiejętności               i wyobraźni twórczej ucznia, stwarzanie mu możliwości  realizacji własnych potrzeb oraz rozwijania uzdolnień,
a także zachęcanie go do promowania samego siebie poprzez: dbałość o piękno języka mówionego              i literackiego, poprzez rozwój zainteresowań oraz wspieranie dążeń                    w realizowaniu się na polu literatury.

konkursy recytatorskie  i literackie

lekcje biblioteczne

program i konkursy czytelnicze

 Nauczyciele  j. polskiego

nauczyciele kształcenia zintegrowanego

bibliotekarz, nauczyciele języka polskiego

cały rok szkolny

 

 

Rozbudzanie zainteresowań sztuką (teatrem, filmem, muzyką, malarstwem, poezją) poprzez skłanianie ucznia do aktywnego odbioru                   i zachęcanie
 do rozwijania własnych predyspozycji artystycznych.

Inscenizacje, przedstawienia.

 

Konkursy recytatorskie.

Konkursy literackie.

Koło literackie

Lekcje muzyczne.

Spotkania z artystami-muzykami.

Dekoracje, wystawy plastyczne

Konkursy plastyczne.

Uczestnictwo w życiu kulturalnym

poza szkołą (wyjazdy do kina, teatru itp.).

Udział w przeglądach organizowanych przez szkolne
i pozaszkolne instytucje kulturalne.

nauczyciele j. polskiego i nauczania zintegrowanego:

 

 

 

nauczyciel języka polskiego

n-l muzyki

n-l plastyki

wychowawcy

wychowawcy

 nauczyciel sztuki,

 

nauczyciele kształcenia zintegrowanego i j. polskiego

  

cały rok szkolny,

                                        odpowiednio

do

napływających propozycji

konkursów

i przeglądów artystycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie zainteresowań sportowych                  i stworzenie możliwości uprawiania wybranej

 

 

dyscypliny sportowej
ze szczególnym ukierunkowaniem na kreowanie umiejętności współdziałania    z grupą                          i stosowania zasady “fair-play.

Zajęcia sportowe.

Systematyczne wyjazdy na basen.

 

SKS                                                              

Zawody sportowe

nauczyciel w-f,

nauczyciel w-f

 

                                        nauczyciel w-f.

 

nauczyciel w-f., wychowawcy

 

Cały rok

 

 

 

 Poznawanie ucznia i zapewnienie mu pomocy pedagogicznej, psychologicznej, zdrowotnej, materialnej. Zwalczanie niepowodzeń szkolnych. Przeciwdziałanie agresji. Zapobieganie zjawiskom patologicznym i uzależnieniom.

Cele szczegółowe

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Uwagi

 

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Rozmowy indywidualne z uczniami
i rodzicami.

Obserwacja

Przeprowadzanie zajęć adaptacyjnych w klasach 0,1

Ankiety.

Współpraca z opieką społeczną, kuratorami, policją, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Dostosowanie warunków pracy do możliwości indywidualnych ucznia z dysfunkcjami

wychowawca, rodzice, pedagog

 

wychowawca, pedagog

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

cały rok

 

 

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

 

Wspieranie ucznia niepełnosprawnego

Integracja zespołów klasowych               z wychowawcami.

Organizacja  dyskoteki połączonej 
z zabawami integracyjnymi.

Biwaki, wycieczki.

Zajęcia integracyjne z wychowawcami                              i specjalistami.

Imprezy okolicznościowe.

wychowawcy kl.IV,

rodzice,

wychowawca

wychowawcy, zaproszeni goście

wrzesień

w miarę potrzeb

 

 

Zapewnienie opieki  dzieciom   w świetlicy szkolnej.

Rozpoznanie potrzeb (dzieci oczekujące na autobus i  na prośbę rodziców).

Wydłużenie czasu pracy świetlicy szkolnej

Zaświadczenia (karta zgłoszenia).

Otoczenie opieką uczniów oczekujących na autobus.

wychowawcy klas, wychowawca świetlicy, rodzice

 

Wrzesień

 

cały rok

 

 

Opieka nad uczniami mającymi problemy w pisaniu i czytaniu.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna.

Prowadzenie zespołów korekcyjno-kompensacyjnych i terapii pedagogicznej

Prowadzenie zespołów dydaktyczno-wyrównawczych.

Nauczanie indywidualne, rewalidacyjne i logopedyczne

Pomoc koleżeńska.

rodzice, nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele od odpowiednich przedmiotów

 

wychowawcy

cały rok

 

 

Opieka nad uczniem uzdolnionym.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna.

Zajęcia z dziećmi zdolnymi.

Udział w konkursach, zawodach.

Informowanie rodziców o zdolnościach ucznia.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

nauczyciele

nauczyciele

wychowawcy

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Opieka nad uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.

Rozmowy z uczniem, rodzicami, kuratorem.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Pogadanki.

Programy profilaktyczne.

Zebrania z rodzicami.

 

wychowawcy

 

wychowawcy

Pedagog, wychowawcy

Dyrektor, wychowawcy

 

 

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Wg kalend.

W miarę potrzeb

W miarę potrzeb

W miarę potrzeb

 

 

Korygowanie wad postawy, wzroku, wymowy.

Wdrażanie zasady utrzymywania prawidłowej postawy ciała.

Dostosowanie sprzętu do wzrostu dzieci.

Rozmowy z rodzicami.

Włączenie uczniów do zajęć gimnastyki korekcyjnej i zajęć logopedycznych

N – le, rodzice, pielęgniarka,

Wychowawca

dyrektor

nauczyciel w-f, logopeda

Cały rok

 

 

Tworzenie przyjaznych warunków do funkcjonowania dzieci najmłodszych w społeczności szkolnej

Dbałość o kąciki zabaw w salach edukacyjnych.

Zorganizowanie zbiórki zabawek do kącików zabaw.

 

Wychowawcy klas 0 – I,

Wychowawcy klas

Cały rok

Wrzesień- październik

 

 

 Opracował zespół w składzie:

Joanna Gołaszewska -  nauczycielka j.polskiego, wychowawca klasy 6

Marta Łopatko – nauczycielka j. angielskiego, wychowawca klasy 4b

Małgorzata Łańko – nauczycielka j. polskiego, wychowawca kl. 4a

Bogusław Waszkiel – nauczyciel wych. Fizycznego, wychowawca kl. 5