Spis treści

 

 

Spis treści.........................................................................................................1

Rozdział I Postanowienia wstępne ..........................................................2

Rozdział II Cele i zadania szkoły .............................................................2

Rozdział III Organy szkoły .......................................................................3

Rozdział IV Organizacja pracy szkoły......................................................8

Rozdział V   Uczniowie ..........................................................................10

Rozdział VI Nauczyciele i inni pracownicy szkoły ..................................14

Rozdział VII Wewnątrzszkolny System Oceniania……………………….17

Rozdział VIII Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole………...31

Rozdział IX Postanowienia końcowe......................................................31

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1.       Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Generała Józefa Bema w Dobrym Mieście. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach    i stemplach może być używany skrót nazwy: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. J. Bema        w Dobrym Mieście.

2.       Siedziba szkoły znajduje się w Dobrym Mieście przy ulicy Wojska Polskiego 22.

3.       Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.

4.        Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dobre Miasto.

5.       Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty  w Olsztynie.

6.       W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, w którym odbywa się roczne przygotowanie do nauki w szkole. Tworzenie oddziałów przedszkolnych przebiega w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Dzieci przyjmowane są na wniosek rodziców. Liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym określa arkusz organizacyjny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Pracę oddziału przedszkolnego określa regulamin oddziału przedszkolnego.

 

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 2

1.       Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2.       Działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły określają:

1)              Szkolny zestaw programów nauczania,

2)              Program wychowawczy szkoły i Program profilaktyki szkoły,

3)              Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 

 

§ 3

1.       Szkoła zapewnia uczniom w szczególności:

1)             zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie co najmniej umożliwiającym    kontynuację nauki w kolejnym etapie kształcenia,

2)             zapoznanie z podstawowymi zasadami i normami dobrego wychowania,

3)             rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,

4)             wprowadzenie ucznia w świat kultury i sztuki,

5)             korzystanie z zajęć świetlicowych,

6)             korzystanie z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć terapeutycznych i logopedycznych, o ile istnieją wskazania do udziału w takich zajęciach,

7)             pomoc pedagogiczną i psychologiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)             pierwszą pomoc przedmedyczną w nagłych wypadkach,

9)             korzystanie ze stołówki szkolnej na zasadzie odpłatności,

10)         w miarę możliwości korzystanie z pomocy materialnej, w związku z trudną sytuacją materialną i życiową.

2.       Zajęcia, o których mowa w pkt.6) są prowadzone w miarę posiadanych środków finansowych przyznanych przez organ prowadzący szkołę.

§ 4

1.      Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:

1)              sale dydaktyczne,

2)              salę gimnastyczną,

3)                 salę do gimnastyki korekcyjnej,

      salę do zajęć terapii pedagogicznej,

5)              gabinet pedagoga,

6)              gabinet do zajęć logopedycznych,

7)              świetlicę,

8)              bibliotekę i czytelnię z centrum multimedialnym,

9)              stołówkę,

10)          gabinet pielęgniarski,

11)          boisko szkolne.

  

ROZDZIAŁ III  ORGANY SZKOŁY

§ 5

1.      Organami szkoły są:

1)              dyrektor szkoły,

2)              rada pedagogiczna,

3)              samorząd uczniowski,

4)              rada rodziców.

§ 6

1.          Stanowisko dyrektora szkoły powierza i z tego stanowiska odwołuje Burmistrz Dobrego Miasta.

2.          Dyrektor szkoły w szczególności:

1)              kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na  zewnątrz,

2)              sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)              sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)              przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi jej zebrania, odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej,

5)              realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z prawem i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę niezgodną z prawem,

6)              dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i rodziców, radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

7)              może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadkach określonych w § 27 ust. 3 niniejszego statutu,

8)              zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

9)              przyznaje nagrody, wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

10)          występuje, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

11)          współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim,

12)          opracowuje arkusz organizacji szkoły,

13)          kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,

14)          zawiesza czasowo zajęcia szkolne w przypadkach określonych odrębnymi przepisami,

15)          przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

16)          współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

17)          odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w szkole,

18)          stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

19)          wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

§ 7

1.          Rada pedagogiczna szkoły jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Nauczyciele pracujący w oddziałach przedszkolnych wchodzą w skład rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście.

2.          Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)       uchwalanie statutu szkoły,

2)       zatwierdzanie szkolnego zestawu programów nauczania,

3)       zatwierdzanie szkolnego zestawu podręczników,

4)       podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,

5)       zatwierdzanie planów pracy szkoły,

6)       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

7)       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

8)       uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki .

3.          Rada pedagogiczna opiniuje:

1)       organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

2)       projekt planu finansowego szkoły,

3)       wnioski dyrektora w sprawie przyznania nauczycielom nagród, odznaczeń i innych  wyróżnień,

4)       4)       propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych.

5) opiniuje wniosek o nagrodę burmistrza, kuratora oświaty dla dyrektora szkoły i nauczycieli.

6) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego,

7) opiniuje pracę dyrektora szkoły przy ustaleniu jego oceny pracy,

4.          Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

5.          W przypadku określonym w ust. 5 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

6.          Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

7.          Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8.          Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

9.          Zebrania rady są protokołowane.

§ 8

1.        Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2.        W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych łącznie z oddziałami przedszkolnymi, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.        W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

4.        Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

5.        Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

6.        Regulamin rady rodziców określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców.

7.        Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

8.        Rada rodziców uchwala:

             1)         regulamin swojej działalności,

2)             program wychowawczy szkoły  w porozumieniu z radą pedagogiczną,

3)             program profilaktyki szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.

9.        Rada rodziców opiniuje:

            1)       program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

                 2)       projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

                 3)    opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za

                        okres stażu.  Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania,

                4)     opiniuje wprowadzenie do planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,

                5)     opiniuje dni wolne od zajęć dydaktycznych.

                       

10.     Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną.

11.     W celu wspierania działalności statutowej szkoły,  rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust.5.

 

§ 9

1.        W szkole może działać rada szkoły.

2.        W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie:

                    1)       nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

                    2)       rodzice wybrani przez ogół rodziców.

3.        Rada szkoły liczy co najmniej sześć osób.

4.        Kadencja rady trwa trzy lata. Corocznie może ulec zmianie jedna trzecia składu rady.

5.        Rada szkoły ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i ustawą.

6.        Kompetencje rady szkoły określa art. 50 ustawy o systemie oświaty.

 

§ 10

1.       W szkole działa samorząd uczniowski,  zwany dalej „samorządem”.

2.       Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.       Pracą samorządu kieruje prezydium, które tworzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i członkowie.

4.       Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi

reprezentantami ogółu uczniów.

5.       Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

6.       Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi.

 

 

Wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)             prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)             prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)             prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)             prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)             prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6)             prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§ 11

1.       W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2.       Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

§ 12

1.       Sprawy sporne między szkołą a uczniami i ich rodzicami rozpatruje dyrektor szkoły w terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia.

2.       W celu rozwiązania sporu dyrektor może powołać komisję w składzie po dwóch przedstawicieli stron sporu. Organem odwoławczym od decyzji dyrektora w wyżej wymienionych  sprawach jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

ROZDZIAŁ IV  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

§ 13

1.       Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych,

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie

organizacji roku szkolnego.

§ 14

2.       Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1)             obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2)             dodatkowe zajęcia edukacyjne,

3)             zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,

4)             nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne,

§ 15

1.       Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowywany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.

2.       W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych.

3.       Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych.

 

§ 16

1.       Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.       Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na zajęcia zintegrowane zgodnie z wymiarem ustalonym w szkolnym planie nauczania.

§ 17

1.       Podstawową formą pracy szkoły w II etapie edukacji są zajęcia edukacyjno–wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.       Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.       Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć, określony w odrębnych przepisach.

§ 18

1.       Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, koła zainteresowań, przedmiotowe i inne dodatkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

2.       Zajęcia, o których mowa w ust.1, nie ujęte w ramowym planie nauczania, są organizowane przez szkołę w miarę posiadanych środków finansowych.

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

1.       Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i programem danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

 

2.       Liczba uczestników zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 12 osób w grupie. Liczbę uczestników na innych zajęciach określają odrębne przepisy.

§ 20

1.       Oddział można podzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki i techniki.

2.       Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz techniki przy oddziałach liczących 30 uczniów i więcej.

3.       W przypadkach oddziałów o liczebności mniejszej niż określona w ust. 2 podziału można dokonać za zgodą organu prowadzącego.

4.       Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 21

1.       Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej -zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w szkole:

1)             organizuje się naukę religii dla uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,

2)             uczniowie nie uczestniczący w lekcjach religii, dla których nie jest to pierwsza lub ostatnia lekcja w danym dniu są objęci opieką świetlicy szkolnej lub biblioteki,

3)             dla uczniów, których rodzice wyrażą taką wolę, organizuje się zajęcia z etyki, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 22

1.       Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2.       Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice uczniów.

3.       Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

1)             gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2)             korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3)             gromadzenie opracowań metodycznych nauczycieli,

4.       Biblioteka szkolna pracuje w godzinach odbywania się zajęć lekcyjnych.

5.       Ilość etatów nauczycielskich w bibliotece oraz ich kwalifikacje określają odrębne przepisy.

6.       Do zadań nauczyciela biblioteki w szczególności należy:

1)             wypożyczanie zbiorów,

2)             umożliwienie korzystania z czytelni,

3)             gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

4)             propagowanie czytelnictwa m.in. poprzez udział w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej,

5)             prowadzenie obowiązującej dokumentacji,

6)             wykonanie innych zadań nałożonych planem pracy szkoły.

 

§ 23

1.       W szkole działa świetlica szkolna prowadząca zajęcia dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły.

2.       Świetlica jest pozalekcyjną placówką wychowawczo-opiekuńczą.

3.       Kwalifikacji ucznia do świetlicy dokonuje dyrektor szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

4.      Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza liczy nie więcej niż 28 uczniów.

5.      Tematyka i forma zajęć prowadzonych w świetlicy zależy od wieku i zainteresowań ucznia, opracowana jest na podstawie planu pracy świetlicy.

6.      Czas pracy świetlicy dostosowany jest do tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych szkoły.

7.      Działalność świetlicy jest finansowana z budżetu szkoły i może być wspierana z funduszy Rady Rodziców.

8.      Ilość nauczycieli świetlicy, ich kwalifikacje określają odrębne przepisy.

9.       Nauczyciele świetlicy prowadzą obowiązującą dokumentację.

 

ROZDZIAŁ V  UCZNIOWIE

§ 24

1.Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im spełniania obowiązku szkolnego oraz te, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat z zastrzeżeniem ust.2 i 3. Dzieci pięcioletnie realizują roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

 

2.Na pisemny wniosek rodzica skierowany do dyrektora szkoły, dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat może być przyjęte do klasy pierwszej, jeżeli w roku poprzedzającym dany rok szkolny odbyło roczne przygotowanie przedszkolne.

 

3.Na pisemny wniosek rodzica, skierowany do dyrektora szkoły, dziecko , które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i nie odbyło w roku poprzedzającym dany rok szkolny rocznego przygotowania przedszkolnego, może być przyjęte do klasy pierwszej na podstawie pozytywnej opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dotyczącej dojrzałości szkolnej dziecka.

 

4.W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, na wniosek rodziców i przy zaleceniach zawartych w opinii wydanej przez PP-P, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego dziecka 7-letniego może być odroczone, ale nie dłużej niż 1 rok.

 

5.W przypadkach dzieci zakwalifikowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do kształcenia specjalnego może być odroczone do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

 

6.Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.

 

7.Do klasy pierwszej przyjmuje się:

1)               z urzędu – dzieci zameldowane w obwodzie Szkoły,

2)           na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zameldowane poza obwodem Szkoły, w przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami w odpowiedniej klasie.

4.       Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)             świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał,

2)             świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

§ 25

1.       Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście ma prawo do:

1)             uzyskiwania informacji w sprawach dotyczących go, w szczególności w zakresie:

a)             swoich praw i obowiązków oraz zasad ich dochodzenia,

b)             wymagań z poszczególnych zajęć edukacyjnych,

c)             zasad oceniania postępów w nauce oraz uzyskiwanych ocen.

2)             właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

3)             opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej i prywatności,

4)             korzystanie z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

5)             życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

6)             swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

7)             rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, osiągania sukcesów na miarę swoich możliwości, reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

8)             pomocy w przypadku trudności w nauce,

9)             korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

10)         korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, według zasad określonych przez dyrektora szkoły,

11)         wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

 

 

2.       Uczeń ma obowiązek:

1)            systematycznie i aktywnie uczestniczyć w obowiązkowych i wybranych przez siebie lub zaleconych zajęciach dodatkowych, przychodzić na zajęcia punktualnie,

2)            przedstawiać pisemne ( zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców) usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach obowiązkowych lub dodatkowych w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły po nieobecności,

3)            systematycznie przygotowywać się do zajęć, w szczególności wykonywać zadane prace domowe,

4)            podczas pobytu w szkole przestrzegać ustalonych regulaminów i zarządzeń dyrektora szkoły, wykonywać polecenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły,

5)            przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa,

6)            właściwie, czyli zgodnie z zasadami dobrego wychowania, zwracać się do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów i wszystkich osób przebywających w szkole,

7)            ubierać się w ustalony strój uczniowski i nosić zmienne obuwie.

3.       Uczeń nie może:

1)            używać wulgarnego słownictwa, a także przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych osób, w szczególności innych uczniów,

2)            niszczyć mienia szkolnego, rzeczy innych osób i własnych ( za zniszczenia spowodowane przez ucznia odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice),

3)            palić papierosów, pić alkoholu, używać narkotyków,

4)            farbować włosów, malować paznokci, stosować makijażu,

5)            używać w szkole telefonów komórkowych (w uzasadnionych przypadkach, w szczególności zdrowotnych, jeśli uczeń musi mieć zapewniony kontakt z rodzicami, składają oni w tej sprawie pisemne oświadczenie o ustalonej treści wychowawcy klasy).Jeśli uczeń korzysta z telefonu podczas zajęć, telefon zostaje skonfiskowany przez nauczyciela, dostarczony do sekretariatu i odebrany przez rodzica osobiście.

6)            opuszczać terenu szkoły w czasie zajęć i przerw ( ucznia można zwolnić z zajęć tylko na pisemną prośbę rodziców, a opiekę nad uczniem przejmuje rodzic lub osoba pełnoletnia przez niego wskazana).

7)            przebywać na korytarzach szkolnych lub w szatni szkolnej przed lub po zajęciach ( uczniowie, którzy muszą przebywać w szkole poza zajęciami edukacyjnymi korzystają ze świetlicy szkolnej lub biblioteki),

8)            przynosić do szkoły cennych przedmiotów, w szczególności urządzeń elektronicznych.

4.       Ustala się obowiązek noszenia stroju uczniowskiego:

1)            stroju codziennego – ubioru schludnego, w dowolnej, niejaskrawej kolorystyce, bez świecących zdobień, zakrywającego brzuch, plecy,

2)            stroju galowego – ubioru w kolorach: biało-granatowym lub biało-czarnym , noszonego podczas uroczystości szkolnych oraz imprez prezentujących szkołę na zewnątrz.

 

§ 26

1.       Uczeń może uzyskać nagrody i wyróżnienia za:

1)             bardzo dobre wyniki w nauce oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie,

2)             wzorową postawę,

3)             znaczące osiągnięcia.

2.       Uczeń może uzyskać następujące nagrody:

1)             pochwałę wychowawcy klasy,

2)             pochwałę dyrektora szkoły,

3)             pochwałę dyrektora szkoły wyrażoną publicznie wobec uczniów,

4)             list gratulacyjny do rodziców,

5)             dyplom,

6)             książkę lub inna nagrodę.

 

3.       Nagrody wymienione w ust.2 pkt. 4, 5 i 6 przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców lub rady pedagogicznej.

4.       Przyznanie nagrody rzeczowej, o której mowa w ust. 2 pkt.6 uzależnione jest od możliwości finansowych szkoły, rady rodziców lub innych podmiotów współpracujących w tym zakresie ze szkołą.

§ 27

1.       Za nieprzestrzeganie statutu szkoły uczeń może być ukarany:

1)              uwagą wpisaną przez nauczyciela do dziennika lekcyjnego,

2)              upomnieniem wychowawcy klasy odnotowanym w dzienniku lekcyjnym,

3)              zawieszeniem prawa do udziału w imprezach szkolnych,

4)              naganą wychowawcy klasy udzieloną wobec uczniów tej klasy,

5)              naganą dyrektora szkoły udzieloną wobec uczniów szkoły,

6)              przeniesieniem do równoległej klasy w szkole,

7)              wystąpieniem dyrektora szkoły do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły.

2.      O udzieleniu kary wymienionej w ust. 1 pkt. 1-4 decyduje wychowawca klasy, a w pkt. 5-7 dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

3.       Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice.

4.       Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt.7 dyrektor może wystąpić, gdy uczeń dopuścił się jednego lub więcej z następujących przewinień:

1)              kradzież,

2)              używanie lub rozprowadzanie środków odurzających,

3)              przemoc fizyczna lub psychiczna zagrażająca życiu lub zdrowiu innych,

4)              dewastacja mienia.

4.      Informację o udzielonej karze, o której mowa w ust. 1 pkt. 3-7, wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym i powiadamia rodziców ucznia. Informację o karze udzielonej przez dyrektora szkoły wychowawca niezwłocznie przekazuje rodzicom ucznia w formie pisemnej.

5.       Od udzielonej decyzją dyrektora szkoły kary uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od powiadomienia. Dyrektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

 

ROZDZIAŁ VI  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 28

1.      W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.

2.       Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników w szkole określają odrębne przepisy.

 

 

§ 29

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

2.       Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1)             troska o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poprzez:

a)             systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)             egzekwowanie przestrzegania regulaminów, zakazów, nakazów i zarządzeń dyrekcji szkoły,

c)             rzetelne pełnienie dyżurów nauczycielskich zgodnie z harmonogramem dyżurów.

2)             przestrzeganie statutu szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

3)             realizowanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

4)             realizowanie programów i przedsięwzięć zatwierdzonych przez radę pedagogiczną,

5)             podejmowanie działań zgodnych z programem rozwoju szkoły,

6)             dbałość o wysoki poziom nauczania,

7)             podnoszenie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,

8)             wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbałość o powierzone mienie i pomoce dydaktyczne,

9)             wspomaganie rozwoju psychofizycznego uczniów, udzielanie pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,

10)          współpraca z domem rodzinnym ucznia,

11)          aktywne uczestnictwo w pracach rady pedagogicznej.

§ 30

1.       Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności dobór programów nauczania i podręczników dla tego oddziału oraz ustalenie realizacji treści międzyprzedmiotowych.

§ 31

1.      Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

2.      Celem pracy zespołowej jest podnoszenie jakości pracy szkoły.

3.      Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

4.       Przewodniczący zespołu jest liderem, organizatorem i koordynatorem pracy zespołu, organizuje zebrania, planuje i organizuje pracę zespołu, integruje nauczycieli działających w zespole, sporządza raz na półrocze sprawozdanie z działalności zespołu, w którym zamieszcza wnioski do dalszej pracy.

§ 32

1.      Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego, o ile istnieje taka możliwość.

3.       Zadaniem wychowawcy jest sprawowania opieki wychowawczej nad uczniami szkoły, a w szczególności:

1)              tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

2)              tworzenie kultury pozytywnych zachowań,

3)              przygotowanie ucznia do rozwiązywania życiowych problemów.

4.       Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.3 winien:

1)              otaczać indywidualną opieką każdego z wychowanków,

2)              troszczyć się o bezpieczne przebywanie uczniów w szkole,

3)              odpowiednio reagować na wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w szkole,

4)              planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające uczniów i integrujące klasę,

5)              współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego klasie, w celu koordynacji działań wychowawczych,

6)              współpracować z pedagogiem szkolnym , z poradnią  psychologiczno- pedagogiczną oraz wykwalifikowanymi specjalistami w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów,

7)              śledzić systematyczność uczęszczania wychowanków na zajęcia oraz ich postępy w nauce,

8)              kształtować właściwe stosunki między uczniami opierając je na tolerancji i poszanowaniu,

9)              utrzymywać stały kontakt z rodzicami dzieci w sprawie nauki i zachowania,

10)          zwoływać i prowadzić zebrania rodziców.

5.      Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrekcji oraz pedagoga i psychologa szkolnego, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

6.      Wychowawca zapewnia uczniom i rodzicom wszechstronną informację na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów.

7.      Na bieżąco przekazuje wszelkiego rodzaju ogłoszenia i informacje dotyczące klasy, którą mu powierzono.

8.       Prowadzi dokumentacje przebiegu nauczania: dzienniki zajęć lekcyjnych i arkusze ocen uczniów oraz inną dokumentację ustaloną w szkole.

 

§ 33

1.       Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1)              rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i      psychofizycznych uczniów,

2)              udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom,

3)              prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,

4)              kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,

5)              inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wymienione w przepisach poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym,

6)              udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,

7)              udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

2.      Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy zatwierdzany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3.      Pod koniec każdego roku pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swojej pracy.

4.      Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5.       W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny, w szczególności:

1)             może przeprowadzać wywiady środowiskowe,

2)             może korzystać z dokumentów pozostających w gestii Szkoły,

3)             współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją    i - stosownie do potrzeb - innymi podmiotami.

 

 

§ 34

1.       Obsługę ekonomiczno–finansową Szkoły prowadzi Zespół Obsługi Ekonomiczno– Administracyjnej w Dobrym Mieście z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 19.

  

§ 35

1.       Na terenie szkoły prace administracyjne wykonuje pracownik administracji (referent).

2.       Szczegółowy zakres zadań pracownik administracji określony jest w zakresie czynności.

§ 36

1.      W szkole zatrudnia się pracowników nie będących nauczycielami.

2.       Do pracowników szkoły nie będących nauczycielami zalicza się:

1)             pracowników administracji,

2)             pracowników obsługi.

3.       Pracownicy nie będący nauczycielami, o których mowa w ust.2, mają obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poprzez:

1)             zabezpieczenie własnego stanowiska (miejsca pracy) oraz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy, przed nieuprawnionym dostępem lub użyciem przez uczniów,

2)             reagowanie na wszelkie niewłaściwe, a w szczególności zagrażające bezpieczeństwu, zachowania uczniów,

3)             zgłaszanie nauczycielom, a szczególnie nauczycielom dyżurującym, wychowawcom klas, a w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych – dyrekcji szkoły, wszelkich zaobserwowanych zdarzeń i zjawisk zagrażających bezpieczeństwu uczniów,

4)             usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa zgodnie z kompetencjami na danym stanowisku pracy.

5)             szczegółowe zadania poszczególnych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określone są w zakresach czynności.

 

 

 

Rozdział VII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

§ 37

 

Postępy ucznia w nauce, jego osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie podlegają ocenie. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej  i wymagań wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

§ 38

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 39

 1.       Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskanie poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 44 i § 46;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 40

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, warunkach i trybie uzyskania oceny, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

1) poinformowanie uczniów nauczania zintegrowanego następuje podczas zajęć dydaktycznych na początku roku szkolnego - do 15 września każdego roku szkolnego w formie ustalonej przez nauczyciela wychowawcę,

2) poinformowanie rodziców uczniów klas nauczania zintegrowanego następuje na pierwszym ogólnym klasowym spotkaniu rodziców z wychowawcą do 15 października każdego roku szkolnego,

3) poinformowanie uczniów klas IV - VI następuje podczas pierwszych zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu, nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego,

4) poinformowanie rodziców uczniów klas IV - VI następuje podczas pierwszego w roku szkolnym spotkania klasowego rodziców z wychowawcą do 15 października każdego roku szkolnego,

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1) poinformowanie uczniów nauczania zintegrowanego następuje podczas zajęć dydaktycznych na początku roku szkolnego - do 15 września każdego roku szkolnego w formie ustalonej przez nauczyciela wychowawcę,

2) poinformowanie rodziców uczniów klas nauczania zintegrowanego następuje na pierwszym ogólnym klasowym spotkaniu rodziców z wychowawcą do 15 października każdego roku szkolnego,

3) poinformowanie uczniów klas IV - VI następuje na pierwszej lekcji - godzinie do dyspozycji wychowawcy do 15 września każdego roku szkolnego,

4) poinformowanie rodziców uczniów klas IV - VI następuje podczas pierwszego w roku szkolnym spotkania klasowego rodziców z wychowawcą lub odbywa się w formie spotkań indywidualnych rodziców z wychowawcą do 15 października każdego roku szkolnego.

3. Na co najmniej 35 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel powiadamia właściwego wychowawcę o zamiarze wystawienia oceny niedostatecznej.

4. Przekazywanie rodzicom informacji o poziomie i postępach w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz o zachowaniu odbywa się podczas planowych spotkań rodziców z wychowawcą klasy w ciągu roku szkolnego:

- pierwsze  -  do 15 października każdego roku szkolnego,

- drugie – do 20 grudnia każdego roku szkolnego,

- trzecie - po zakończeniu I półrocza nauki - do ferii zimowych,

- czwarte – do 15 kwietnia

- piąte - co najmniej 1 miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego,

Na wniosek rodziców lub wychowawcy można zorganizować dowolną ilość spotkań śródrocznych, tak w formie grupowej, jak i indywidualnych spotkań planowanych.

5. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest powiadomienie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych na co najmniej 30 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, zaś fakt powiadomienia winien być udokumentowany.

 

§ 41

 

1. Ustalenie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w terminie do 25 stycznia każdego roku szkolnego.

2.       Propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej przedstawia się w terminie 30 dni, zaś ustalenie roczne oceny klasyfikacyjnej dokonuje się w terminie 7 dni przed dniem wyznaczonym na zakończenie zajęć edukacyjnych w roku szkolnym.

 

§ 42

1. Poziom wiedzy i umiejętności ucznia w celu ustalenia oceny ocenia nauczyciel poprzez:

1) odpowiedzi ustne w zakresie aktualnie zdobytej wiedzy i umiejętności,

2) prace w formie pisemnej:

a) praca klasowa ( z zakresu działu, semestru, określonych umiejętności trwająca przynajmniej 45 minut),

b) test umiejętności,

c) sprawdzian ( sprawdzenie umiejętności, obejmujące materiał powyżej trzech lekcji i trwające około 20-30 minut),

d) kartkówka ( sprawdzenie wiadomości i umiejętności, obejmujące do trzech jednostek lekcyjnych i trwająca do 15 minut),

e) praca domowa.

3) inne formy kontroli:

a) aktywność na lekcji,

b) zeszyt przedmiotowy,

c) prace plastyczne, praktyczne,

d) albumy,

e) gazetki tematyczne,

2) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 43

 

Zasady organizowania i oceniania pisemnych form sprawdzania umiejętności:

1) prace klasowe organizowane są tylko w klasach IV, V i VI z języka polskiego i matematyki, praca klasowa musi być zaplanowana i wstępnie omówiona z uczniami co najmniej 1 tydzień wcześniej,

2) termin pisemnej formy musi być ustalony z tygodniowym wyprzedzeniem, zanotowany ołówkiem w dzienniku lekcyjnym w celu uniknięcia wystąpienia w danym dniu innej formy oceniania pisemnego,

3) praca pisemna w danym dniu nie zwalnia ucznia od odpowiedzi ustnej z innych przedmiotów,

4) uczeń ma obowiązek:

a) sumiennie i rzetelnie przygotować się do pracy pisemnej, aby wykazać cały swój dotychczasowy dorobek w zakresie umiejętności i wiedzy objętej tematyką pracy klasowej,

b) korzystać tylko z pomocy, materiałów i przyrządów uznanych przez nauczyciela za niezbędne,

c) zwrotu podpisanej pracy klasowej po upływie czasu wskazanego przez nauczyciela,

5) uczeń ma prawo do:

a) uzyskania szczegółowego wyjaśnienia problemów i pytań zawartych w zadaniach do wykonania przez nauczyciela na początku lekcji,

b) indywidualnej pomocy nauczyciela podczas wykonywania zadań w zakresie uznanym przez nauczyciela za wystarczający,

c) niezakłóconego niczym przebiegu pracy klasowej,

6) w przypadku stwierdzenia przez nauczyciela niesamodzielności pracy ucznia, nauczyciel ma prawo:

a) zwrócić uwagę uczniowi, pouczyć o konsekwencjach niesamodzielności pracy i zezwolić na kontynuowanie pracy,

b) przy powtórnym stwierdzeniu niesamodzielności zakwestionować dotychczasową pracę, pozbawić ucznia możliwości kontynuowania pracy. W takiej sytuacji uczeń musi pozostać w sali lekcyjnej, nauczyciel sporządza po zakończeniu pracy klasowej pisemną notatkę do rodziców ucznia i informuje wychowawcę. Niesamodzielność pracy powoduje jej nieocenianie,

7) praca pisemna musi zawierać zwięzłą recenzję o charakterze pozytywnym, wskazującą głównie, co uczeń zrobił dobrze, a co powinien powtórzyć i jakie umiejętności opanować,

8) ocena za prace pisemną musi być wystawiona w ciągu 10 dni. W szczególnych przypadkach (np. nieobecność nauczyciela) termin zwrotu może ulec wydłużeniu,

9) ocenę za pracę pisemną nauczyciel powinien wpisać do dziennika lekcyjnego w sposób wyróżniony w sposób ujednolicony w całej szkole,

10) ocenione prace klasowe nauczyciel ma obowiązek przekazać uczniowi do wglądu, po czym powinien zażądać ich zwrotu w terminie i na zasadach znanych uczniom,

11) dana klasa nie może mieć więcej niż jedną pracę klasową w ciągu tygodnia,

12) uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny niedostatecznej za pracę klasową. Forma poprawy może być pisemna lub ustna (uzgodniona z uczniem). Zasady i termin (nie dłuższy niż 14 dni) oraz powtórny zakres treści ustala nauczyciel i szczegółowo informuje zainteresowanych uczniów.

 

 

§ 44

 

1. Oceny bieżące i śródroczne klasyfikacyjne, począwszy od klasy czwartej, ustala się w stopniach według skali:

1) Celujący - 6 – skrót cel

2) bardzo dobry - 5 – skrót bdb

3) dobry - 4 – skrót db

4) dostateczny - 3 – skrót dst

5) dopuszczający - 2 – skrót dop

6) niedostateczny - 1 – skrót ndst

Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” lub „-‘’.

2. W klasach I - III oraz dla ucznia z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową, uwzględnia ona poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz rozwijaniem uzdolnień.

§ 45

 

Informacje o postępach ucznia kl. IV-VI gromadzi się w dzienniku lekcyjnym, oznaczając oceny tak, by można było określić jakie wiadomości i umiejętności wartościują.

W klasach I-III nauczyciel prowadzi karty postępów ucznia w zdobywaniu wiadomości i umiejętności.

 

§ 46

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Klasyfikacyjną ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej ustala się według następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4

3. W klasach I - III oraz dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym ocena zachowania jest oceną opisową, uwzględniająca kryteria, o których mowa w § 48.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 47

 

1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

a) oceny z zajęć edukacyjnych,

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Pkt. 4 uchylony

§ 48

 

Zachowanie uczniów ocenia się uwzględniając:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

§ 49 

1. Wychowawca klasy, uwzględniając opinie: innych nauczycieli, uczniów danej klasy i zainteresowanego ucznia ocenia zachowanie uwzględniając poniższe kryteria.

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

a) w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki maksymalne,

b) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień,

c) dotrzymuje ustalonych terminów,

d) uczestniczy w dodatkowych zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół przedmiotowych, artystycznych, kół zainteresowań brał udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych, apelach lub innych.

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

a) unika konfliktów, zaistniałe konflikty rozwiązuje bez przemocy i agresji korzystając z pomocy wychowawcy, dyrektora szkoły,

b) nie przejawia zachowań agresywnych,

c) działa na rzecz szkoły (gazetki, dyżury, samorząd szkolny, klasowy, zbiórka surowców wtórnych),

d) pomaga młodszym lub słabszym,

e) szanuje własność społeczną i prywatną

f) szanuje godność innych osób.

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

a) uczeń szanuje symbole narodowe, religijne, sztandar szkoły,

b) podczas uroczystości szkolnych zachowuje się stosownie do sytuacji,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

a) uczeń prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji,

b) dba o własne czytelnictwo (czyta co najmniej 3 książki w semestrze lub stałe wydawnictwo    prasowe).

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

a) uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa,

b) prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia,

c) przestrzega higieny osobistej,

d) nie posiada nałogów i uzależnień.

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

a) uczeń zachowuje się stosownie do okoliczności – w szkole i poza szkołą,

b) szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany do okoliczności.

7) okazywanie szacunku innym osobom;

a) uczeń zachowuje się kulturalnie, przestrzegając zasad dobrego wychowania,

b) jego postawa nacechowana jest życzliwością i szacunkiem do otoczenia.

2. Za każde kryterium spełnione przez ucznia przyznaje się jeden punkt (maksymalnie 22 punkty). Na podstawie uzyskanej liczby punktów ocenę zachowania uczniów klas IV – VI ustala sięw oparciu o poniższą tabelę:

 

 

LICZBA PUNKTÓW

 

 

OCENA ZACHOWANIA

22-20

 

Wzorowe

19-17

Bardzo dobre

16-13

 

Dobre

12-9

 

         Poprawne

8-6

   Nieodpowiednie

 

5-0

   Naganne

 

 

§ 50

 

1. Przy ocenianiu wiedzy i umiejętności ucznia w nauczaniu zintegrowanym uwzględnia się:

1) aktywność w zajęciach,

2) stopień zaangażowania i włożony wysiłek,

3) umiejętność stawiania pytań, formułowania problemów,

4) dobór form i metod w rozwiązywaniu problemów,

5) formułowanie wniosków ,

6) stopień opanowania umiejętności.

2. Ocena bieżąca jest oceną ciągłą, odbywa się w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia.

3. Ocenianie wspomagające ocenę bieżącą:

1) nagradzanie uśmiechem, pochwałą, gestem za wysiłek, chęci, pracę ucznia, wskazówki słowne

co uczeń powinien zmienić, poprawić,

2) ocena w postaci cyfrowej – oznaczenie cyfrowe oraz opis słowny do poziomu opanowania

umiejętności:

a) 6 (spełnione wymagania pełne) – umiejętności opanowane ponad podstawę programową, twórcze i samodzielne rozwijanie własnych zainteresowań

a) 5 (spełnione wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzone i pełne) umiejętności

opanowane bardzo dobrze, praca systematyczna, bezbłędna, połączona z aktywnością.

b) 4 (spełnione wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzone) umiejętności

opanowane dobrze, mniejszy wysiłek wkładany w wykonywanie pracy, słabsza aktywność,

nieliczne błędy.

c) 3 (spełnione wymagania konieczne i podstawowe) poziom opanowania umiejętności

wystarczający, mały wkład pracy, minimalna aktywność, liczne błędy.

d) 2(spełnione wymagania konieczne) – słabe opanowanie umiejętności, wymaga

dodatkowej pomocy nauczyciela, bardzo dużo błędów.

e) 1 (niespełnione wymagania nawet konieczne) – umiejętności nieopanowane, nawet przy

pomocy nauczyciela uczeń nie potrafi wykonać prostych poleceń, brak aktywności, żadnego wkładu pracy brak podstaw do dokonania oceny.

3) karty postępów uczniów w zdobywaniu wiadomości i umiejętności.

4. Ocena okresowa ustalana jest na podstawie:

1) osiągnięć edukacyjnych w zakresie aktywności polonistycznej, środowiskowej

i matematycznej ujęte w oznaczenia literowe będące wypadkową ocen bieżących,

2) osiągnięcia w rozwoju emocjonalno – społecznym i aktywności artystyczno – ruchowej są

wyrażone następującymi oznaczeniami:

a) „ - ” brak umiejętności

b) „ / ” umiejętność wymaga ćwiczeń

c) „ + ” umiejętność opanowana

3) Ocena zawiera także zalecenia, wskazówki dla ucznia dotyczące zarówno postępu w edukacji

jak i w rozwoju społeczno – emocjonalnym.

4) Ocena okresowa zawarta jest w arkuszach osiągnięć edukacyjnych znajdujących się w dzienniku zajęć zintegrowanych dla poszczególnych poziomów nauki.

5. Ocena roczna:

1) wyrażona jest na piśmie na koniec roku szkolnego,

2) w sposób syntetyczny informuje o osiągnięciach ucznia na danym poziomie edukacji

w zakresie osiągnięć edukacyjnych, zachowania i osiągnięć szczególnych,

3) nie zawiera już żadnych wskazań, zaleceń.

 

§ 51

 

1. Przy ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach IV – VI stosuje się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym:

1) na ocenę celującą: prezentowane wiadomości i umiejętności w wybranych dziedzinach wypełniają w całości wymagania (w zakresie wszystkich poziomów wymagań ), a ponadto:

a) samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

b) poprawny styl i język wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu się terminologią właściwą dla danego etapu kształcenia i zajęć edukacyjnych;

2) na ocenę bardzo dobrą:

a) wyczerpujące opanowanie (wymaganego w momencie wystawiania oceny) materiału programowego w obszarze wiadomości i umiejętności (poziom wymagań pełny), treści powiązane w logiczny układ;

b) samodzielne wyjaśnianie zjawisk, wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce, stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób;

c) poprawny język i styl wypowiedzi, sprawne posługiwanie się obowiązującą w danym zajęciu edukacyjnym terminologią, precyzja i dojrzałość (odpowiednia do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych;

d) w formach, w których stosuje się punktację, uzyskanie co najmniej 90 % punktów;

3) na ocenę dobrą:

a) spełnienie wymagań z poziomu Rozszerzonego,

b) poprawne rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi, oraz przy inspiracji nauczyciela wyjaśnianie zjawisk i umiejętna ich interpretacja;

c) stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych samodzielnie, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela;

d) podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiedzi klarowne w stopniu zadawalającym, nieliczne usterki stylistyczne, zwięzłość wypowiedzi umiarkowana;

e) w formach, w których stosuje się punktację, uzyskanie co najmniej 75 % punktów;

4) na ocenę dostateczną:

a) zakres opanowanego materiału programowego ograniczony do treści podstawowych (poziom wymagań podstawowy), uczeń rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami;

b) poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach (teoretycznych i praktycznych) z pomocą nauczyciela;

c) przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja i klarowność wypowiedzi, niewielkie i nieliczne błędy;

f) w pisemnych sprawdzianach, w których stosuje się punktację, uzyskanie co najmniej 50 % punktów;

5) na ocenę dopuszczającą:

a) uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności (poziom wymagań konieczny), luźno zestawione bezrozumienia związków i uogólnień;

b) słabe rozumienie treści programowych, podstawowe treści i procedury są odtwarzane, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk;

c) nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli;

d) w formach, w których stosuje się punktację, uzyskanie co najmniej 30 % punktów;

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań nawet na ocenę dopuszczającą, którego wiadomości i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszychetapach kształcenia, który nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.

2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne w oparciu o powyższe kryteria opracowuje szczegółowe wymagania z danego zajęcia edukacyjnego oraz informuje o nich uczniów i rodziców.

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki . Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

5. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 

 

 

 

§ 52

 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:

1) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,

2) dodatkowe zajęcia specjalistyczne z uczniem,

3) indywidualną pracę z uczniem.

 

 

§ 53

 1. Uczeń ma prawo do starania się o uzyskanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych przedmiotów.

2. Prawo do uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych przedmiotów przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne niższe niż śródroczne oceny klasyfikacyjne. Jeśli ocena klasyfikacyjna śródroczna jest oceną niedostateczną, prawo do ubiegania się o wyższą ocenę roczną przysługuje po wcześniejszym poprawieniu oceny śródrocznej.

3. Zamiar uzyskania wyższej oceny uczeń lub jego rodzice powinni zgłosić nauczycielowi przedmiotu w terminie 3 dni roboczych od uzyskania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

5. Nauczyciel winien przedstawić wymagania konieczne do uzyskania oceny, o którą ubiega się uczeń. W celu ustalenia, czy uczeń może otrzymać ocenę wyższą niż przewidywana, organizuje się pisemny sprawdzian umiejętności, a jego wynik decyduje o ocenie. W szczególnych wypadkach, uwarunkowanych indywidualnymi cechami psychofizycznymi ucznia, dopuszcza się ustną formę sprawdzianu.

6. Z przedmiotów: plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, informatyka sprawdzian o którym mowa w ust. 4 ma formę praktyczną.

7. Ustalona w takim trybie jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 57 ust. 1.

§ 54

1. Uczeń ma prawo do ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna jest niższa niż śródroczna ocena klasyfikacyjna.

3. Zamiar uzyskania oceny wyższej niż przewidywana uczeń lub jego rodzice powinni zgłosić wychowawcy klasy w terminie 3 dni roboczych od uzyskania informacji o przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych.

4. Wychowawca klasy ponownie przeprowadza procedurę ustalania oceny, podwyższa ocenę w przypadku, gdy spełnione są łącznie warunki:

1) samorząd klasowy pozytywnie zaopiniuje wniosek ucznia,

2) od zdarzeń, które ujemnie wpłynęły na ocenę zachowania upłynęły co najmniej 2 miesiące,

3) po podsumowaniu punktów, o których mowa § 13 ust.2, do wyższej oceny brakuje nie więcej  niż 2 punkty.

5. Ustalona w takim trybie jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 57 ust. 1.

 

§ 55

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej na co najmniej 5 dni roboczych przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminuklasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany”.

 

§ 56 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 57 ust.1.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 59 ust. 1 i § 57.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 57.

 

§ 57

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 57 ust. 1.

 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacjęo ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2pkt 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 58

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 7.

1a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 59 ust. 9 oraz § 47 ust. 3 i 4.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  i ponadwojewódzkim  uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 59 ust. 9.

7. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

8. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

§ 59

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 60

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 58 ust. 5, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3, § 47 ust. 3 i 4;

2) przystąpił odpowiednio do sprawdzianu, o którym mowa w § 61, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 61 i 64 ust. 3.

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 61

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „sprawdzianem”.

2. Sprawdzian w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”.

 

§ 62

 

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym że: w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej;

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów, o których mowa w ust. 1 i 5, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

§ 63 

1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

2. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

§ 64

 

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

2. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku. 

§ 65

 

1. Sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dla uczniów, o których mowa w § 62, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

3. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

4. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

5. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

6. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

7. W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy.

8. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

9. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian i unieważnia go. Informację o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu sprawdzianu zamieszcza się w protokole.

 10. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

11. Uczeń, w terminie 2 dni od daty sprawdzianu, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

12. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

13. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego sprawdzianu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów w poszczególnych szkołach, placówkach lub u pracodawców, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.

14. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian danych uczniów zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

15. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku w miejscu wskazanym przez dyrektor Komisji Okręgowej.

 

16. Termin ponownego sprawdzianu albo egzaminu ustala OKE w Łomży.

§ 66

1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

§ 67

1. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzaniu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

2. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 66 ust. 1 - do dnia 31 sierpnia danego roku.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

Rozdział VIII Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

§ 68
 
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.  
 
2.    Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.
 
3.   Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem oraz w trakcie wycieczek:
 
1)    podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć; 
2)   podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczyciele zgodnie z harmonogramem dyżurów;
3)   podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i  bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
 
4.    W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku - sala gimnastyczna, pracownia informatyki opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.
5.   W szkole wprowadzono monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów,  pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi zagrożeniami. Kamery wizyjne obejmują następujące obszary: wejście główne przed szkołą i boisko przy sali gimnastycznej. Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w sekretariacie szkoły, zapis obrazu wizyjnego obejmuje 30 dni.
6.                         Szkoła współpracuje z policją.
7.                         Uczniowie w czasie zajęć edukacyjnych nie mogą samodzielnie opuszczać terenu szkoły(tzn. od początku pierwszej do końca ostatniej lekcji  zgodnie z planem danego ucznia).
8.                         Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, ale dziecko odbiera osobiście rodzic lub dorosły opiekun.
9.                         Wcześniejsze niż przewiduje plan lekcji zwolnienie uczniów jest możliwe jedynie w przypadkach, gdy o takim fakcie gody uczniowie zostali uprzedzeni co najmniej dzień wcześniej.
10.                      Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.
11.                      W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną lub Dyrektora Szkoły.
12.                      Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby),rodziców.
 
§ 69
 
Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów      
1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.
2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;
3) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);
4) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
5) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
6) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów
3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w "zeszycie wypadków", znajdującym się w sekretariacie szkoły). 
 
4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.
5 . Apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy znajdują się w kancelarii oraz pokoju nauczycieli wychowania fizycznego.
6.  Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 
 
Zasady wykorzystania zapisów monitoringu:
 
1.                          System monitoringu wizyjnego ma służy profilaktyce bezpieczeństwa w szkole.
2.                          Systemem monitoringu wizyjnego ma na celu zwiększenie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły.
3.                          System monitoringu wizyjnego ma służyć podejmowaniu działań interwencyjnych, jest środkiem wspomagającym w wykrywaniu zagrożeń wynikających z patologicznych zachowań uczniów.
4.                          System monitoringu wizyjnego może służyć do wykorzystania wybranych materiałów dla prezentowania dobrej praktyki zachowania uczniów.
5.                          Zapis w systemie monitoringu może być wykorzystany do podnoszenia konsekwencji przewidzianych w Statucie Szkoły.
6.                          System monitoringu umożliwia wykrycie takich zagrożeń jak: włamania, kradzieże, dewastacja mienia szkoły, zastraszanie, przejawy agresji fizycznej, wejście na teren szkoły osób niepowołanych z zewnątrz, zagrożenia związane z używkami.
7.                          W sytuacji pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia mienia , itp. Zapis w systemie monitoringu zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich działań przez Dyrekcję szkoły, wychowawców i nauczycieli, funkcjonariuszy Policji.
Materiał monitoringu wizyjnego może być wykorzystany po poddaniu go zabiegom technicznym tak, aby osoby w nich się pojawiające były anonimowe. Nie dotyczy to przypadku uzyskania zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub innych osób pojawiających się w w/w materiałach.
 
 
 
§ 70
 
  Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach :
1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek.
1)  Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
2)   Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
3)   Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.
4)   Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
5)   Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.
6)   Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub placówki.
3. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel szkoły, a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie przepisy (kwalifikacje potwierdzone dokumentem).
4. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych przepisów:
1) jeden opiekun na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych środków lokomocji, 
2) jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta z publicznych środków lokomocji,
3) jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej,
4) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób.
5. Na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki w granicach miasta) oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na piśmie.
6. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez opiekuna i zatwierdzenia karty przez dyrektora szkoły.
7. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.
8. Organizator zajęć z klasą (grupą) poza szkołą wpisuje wyjście do zeszytu wyjść, który znajduje się w kancelarii. 
 

 

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 71

1.       Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 72

1.       Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.       Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy.

§ 73

1.       Zatwierdzenie statutu następuje uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobrym Mieście podjętej bezwzględną większością głosów.

2.       Statut szkoły dostępny jest w bibliotece szkolnej, u dyrektora szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3.       Propozycję zmian w statucie szkoły mogą zgłosić:

1)             rada pedagogiczna,

2)             rada rodziców,

3)             samorząd uczniowski,

4)             dyrektor szkoły.

4.       Zmiana w statucie następuje w wyniku uchwały rady pedagogicznej podjętej zgodnie z jej regulaminem.

§ 74

 Niniejszy jednolity tekst statutu wchodzi w  życie z dniem podjęcia uchwały Rady Pedagogicznej nr 7/2010/11 z dnia 21 lutego 2011 roku.

       Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały nr  7/2010/11 z dnia 21  lutego 2011 roku.

Niniejszy jednolity tekst statutu został pozytywnie przyjęty i zaopiniowany przez:

Radę Rodziców               -

Radę Pedagogiczną        -

Samorząd Uczniowski     -

 

21 luty 2011 r.

 Zmiany do statutu z dnia 11 grudnia 2012 r.                                                                                                     

Aneks nr 2 do Statutu szkoły

Zmiany do statutu

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście

Obowiązujące do 11.12.2012 r.

 

Zmiany wprowadzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2012/2013 z dnia 11 grudnia 2012 r.

 

Wykreślono słowa w rozdziale I Postanowienia wstępne w pkt 6: Pracę oddziału przedszkolnego określa regulamin oddziału przedszkolnego

 

Dopisano pkt. 7 do rozdziału I Postanowienia wstępne § 1 o następującym brzmieniu:

 

                                                                                             

 

REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. GEN. JÓZEFA BEMA

W DOBRYM MIEŚCIE

 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Adres Oddziału Przedszkolnego : Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dobrym

    Mieście.

2. Nazwa używana w pełnym brzmieniu: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1

    w Dobrym Mieście, jest oznaczeniem cyfrowym oddziału  ( „0” )

2. Oddział przedszkolny mieści się w budynku szkoły.

3. Organem prowadzącym oddziału  jest Urząd Miasta i Gminy Dobre Miasto.

4. Organem sprawującym nadzór nad działalnością oddziału jest Warmińsko-Mazurski Kurator

    Oświaty w Olsztynie.

6. Oddział Przedszkolny jest przedszkolem publicznym, tzn. prowadzi bezpłatne nauczanie i

     wychowanie, na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej

     rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

 

§ 2.

 

II. ORGANY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


Organami oddziału przedszkolnego są:
1. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście
2. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście  (nauczyciele oddziałów  przedszkolnych wchodzą w jej skład i obowiązują ich przepisy i postanowienia rady  pedagogicznej szkoły zawarte w Statucie szkoły).

   3. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście (przedstawiciele Rad Oddziałowych  wchodzą w jej skład i obowiązują ich postanowienia i przepisy dotyczące Rady Rodziców szkoły zawarte w Statucie szkoły).

 

 

III. ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§ 3.

 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz     organizacji roku szkolnego opracowany przez dyrektora.
2. Liczbę oddziałów zatwierdza organ prowadzący.

3. Do oddziału przedszkolnego przeprowadza się rekrutację dzieci w wieku 5 – 6 lat,

    zgodnie z zasadami rekrutacji w SP Nr 1(zał.nr 1 )

4. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o wybrany  program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową oraz realizację  współczesnych koncepcji dydaktycznych.

5. Godzina zajęć w oddziale  przedszkolnym trwa 60 minut.

6. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości  psychofizycznych dzieci.

7. Organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela   prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny   pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów).

8. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku. 

    Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego  w oddziale przedszkolnym nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

9. Terminy przerw w pracy dla dzieci z oddziału przedszkolnego są takie same jak dla uczniów  szkoły podstawowej.

 

 

IV. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

§ 4.

 

1. Realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego dla oddziału przedszkolnego, zgodnego  z podstawą programową.

 

2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy

    psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

a) prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych w celu diagnozowania rozwoju  wychowanków,

b) informowanie rodziców o zauważonych deficytach bądź uzdolnieniach rozwojowych dziecka,

c) wystawianie dzieciom, na życzenie rodziców, opinii (charakterystyki) wychowanka dla   specjalistów z poradni psychologiczno – pedagogicznej,

d) współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,

e) indywidualizowanie pracy z dzieckiem oczekującym pomocy,

f)  wspieranie dzieci z uzdolnieniami,

g) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i rodziców.

 

3. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej i religijnej poprzez:

a) organizowanie na wniosek rodziców bezpłatnej nauki religii,

b) zapewnienie opieki dzieciom nie korzystającym z nauki religii,

c) planowanie i organizowanie zajęć i pogadanek z wychowania patriotycznego ze

    zwróceniem uwagi na obchodzone święta narodowe.

 

4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

5. Zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.

 

6. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

 

7. Zadania i cele w oddziale przedszkolnym realizuje się poprzez:

a) wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka,

c) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych ,

d) wspieranie ciekawości, aktywności, samodzielności dzieci,

e) umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,

f)  motywowanie do osiągania celów,

g) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

h) rozwijanie wrażliwości moralnej, w szczególności dostrzeganie dobra, piękna w postępowaniu  swoim i innych, traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych, wyrażanie własnych myśli i przeżyć,

i)  kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w środowisku społecznym, przyrodniczym, kulturowym,

j)  rozbudzanie ciekawości poznawczej,

k) zachęcanie do aktywności badawczej,

l)  rozwijanie wrażliwości estetycznej (plastycznej, muzycznej, ruchowej),

m) rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych do poprawnej relacji z dziećmi i osobami dorosłymi,

n) podnoszenie i rozwijanie sprawności fizycznej dzieci – systematyczne prowadzenie zabaw  i ćwiczeń ruchowych, organizowanie spacerów i wycieczek,

o) wyrabianie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

 

8. W oddziale sprawuje się opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. W szczególności:

a) przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego  a nie,
b) po terenie szkoły dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela, ewentualnie pracownika obsługi,
c) w szczególnych sytuacjach dzieci mogą korzystać ze świetlicy szkolnej po zakończeniu zajęć, na świetlicę dzieci odprowadzane są przez nauczyciela,
d) rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia i odebrania dzieci osobiście lub przez osoby przez  nich upoważnione.  Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych określa  Procedura  przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału  przedszkolnego (zał. nr 2 )

e) w czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki,) dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela i  pracownika obsługi.

 

§ 5.

 

Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą oddziału przedszkolnego.

 

§ 6.

 

    Obowiązki nauczyciela oddziału przedszkolnego regulują przepisy prawa oświatowego oraz Statut Szkoły

 

§ 7.

 

    Dokumentację oddziału przedszkolnego gromadzi i przechowuje szkoła zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

 

§ 8.

 

   Sprawy nieregulowane regulaminem rozstrzygane są decyzją Dyrektora szkoły na podstawie  prawa oświatowego.  

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia Dyrektora szkoły.

 

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów) obowiązujące w oddziałach przedszkolnych  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście

 

1. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do oddziału przedszkolnego  od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom) lub osobom upoważnionym;

2. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym z rodzicami nauczyciel ma obowiązek poinformować o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci;

3. Do oddziału przedszkolnego dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (prawnych opiekunów);

4. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:

1) rozebrać dziecko w szatni;

2) osobiście przekazać dziecko nauczycielowi;

5. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie  szkoły np. w szatni, na korytarzu, przed wejściem do szkoły, przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć  -  o fakcie przyprowadzenia dziecka rodzic musi poinformować nauczyciela;

6. Dziecko musi być odebrane z oddziału przedszkolnego przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę upoważnioną przez nich;

7. Dziecko musi być odebrane osobiście od nauczyciela;

8. Rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z oddziału przedszkola na początku roku szkolnego;

9. Upoważnienia rodziców nauczyciel gromadzi i przechowuje przez cały rok szkolny;

10. Osoba upoważniona do odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela okazać go;

11. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa np. osoba nietrzeźwa; w takiej sytuacji nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami) dziecka;

12. W przypadku kiedy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce i kontaktuje się z rodzicami / opiekunami dziecka;

13. W przypadku, gdy nauczyciel nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka;

14. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;

15. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z rodzicami dziecka;

16. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać aktualne telefony kontaktowe na początku roku szkolnego, a w razie zmiany numeru niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura  przyprowadzania i odbierania dzieci  obowiązująca

w Oddziałach Przedszkolnych Szkoły Podstawowej  Nr 1

im. gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście

 

I. Przyprowadzanie dziecka do oddziału przedszkolnego

1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z oddziału przedszkolnego , są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do oddziału przedszkolnego i z oddziału przedszkolnego do domu.

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi. W przeciwnym wypadku żaden pracownik szkoły nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

3. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do oddziału przedszkolnego dzieci zdrowe i czyste.

5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do oddziału przedszkolnego. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać  w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie dołączając zaświadczenie lekarskie (tylko wtedy będą przestrzegane).

7. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

                      

II. Odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego

1. Dziecko odbierane jest z oddziału przedszkolnego przez rodziców (prawnych opiekunów).

2. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców z podaniem danych osobowych i numerem dowodu osobistego. Wypełnione oświadczenia rodzice osobiście przekazują nauczycielowi.

3. Jeśli dziecko ma być wydane osobie niepełnoletniej – rodzeństwu, które nie ma ukończonych 18 lat, rodzice są zobowiązani sporządzić dodatkowe pisemne upoważnienie obowiązujące w Szkole. W przypadku braku takiego upoważnienia, nieczytelnego lub niepełnego zapisu, dziecko nie zostanie wydane z oddziału przedszkolnego.

4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę.

5.   Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z oddziału przedszkolnego z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostaje pod opieką nauczycielki, a dyrektor szkoły lub inna osoba upoważniona niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenie dalszego postępowania.

6. Rodzice dzieci, na początku roku szkolnego wypełniają druk oświadczenia o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka na wzorach obowiązujących w szkole.

7. Upoważnienia są skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego i mogą zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

8.  Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Wydanie dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego.

9 . Na telefoniczną prośbę rodzica, czy innej osoby, dziecko może być wydane tylko w przypadku telefonu sprawdzającego do rodzica wykonanego przez pracownika szkoły i potwierdzającego wcześniejszą informację. 

10. Oddział przedszkolny może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
Personel szkoły ma obowiązek zatrzymać dziecko w oddziale przedszkolnym do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel szkoły ma prawo wezwać Policję.

11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

12. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście z sali.

13. Obowiązkiem nauczycieli oraz osoby w szatni jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.

14. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

III. Procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego

 

1. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.

2. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę.

3.   Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o poinformowaniu Komisariatu Policji w Dobrym Mieście o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. 

4. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

5.  Rodzice, lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia i podania godziny przyjścia do placówki.

IV. Postanowienia końcowe

 

  1. Z procedurą dotyczącą przyprowadzania i odbierania dzieci przyjętych do Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 1im. gen. Jozefa Bema w Dobrym Mieście zostali zapoznani wszyscy pracownicy oddziałów przedszkolnych  . Fakt ten zaświadczają własnoręcznymi podpisami.
  2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników
  3. Do przestrzegania zapisów niniejszej procedury zobowiązani są również rodzice, prawni opiekunowie i osoby upoważnione przez rodziców do przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego.
  4. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego  stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście

 

                                                                                                      Zatwierdzam 

                                                                                 

Dobre Miasto ……………………………        

...................................................                                                                                                                    (imię i nazwisko rodzica)

 

………………………………………………………………

                 (adres)

 

………………………………………………………………

                ( telefon)

 

 

 

UPOWAŻNIENIE

 

Upoważniam do odbierania z oddziału przedszkolnego mojego dziecka następujące osoby:

 

 

L.p.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Seria i numer dowodu osobistego

Stopień pokrewieństwa

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

upoważnienie jest ważne od ……………………….. do ……………………………

 

                                                   

                                                                

                                                                            

                                                                                                        ………………………………….

                                                           (podpis rodzica/opiekuna )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Dobre Miasto ………………………

 

………………………………………………………………

          (imię i nazwisko rodzica)

 

………………………………………………………………

                 (adres)

 

………………………………………………………………

                 ( telefon)

 

 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią

 

Upoważniam córkę – syna

 

 ……………………………………………………         w wieku  …………

          (imię i nazwisko upoważnionej osoby)                                                      (ile ma lat)   

 

do   codziennego/okresowego/jednorazowego odbierania z oddziału przedszkolnego dziecka

 

………………………………………………………w roku szkolnym………

                  (imię i nazwisko dziecka)                                                      (wpisać)                

 

 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie moich dzieci.

 

Uzasadnienie:

(uzasadnienie decyzji o odbiorze dziecka przez osobę niepełnoletnią)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                   …………………………………

                                                                              (podpis rodzica/opiekuna)

 

            

 

 

 

                                                                       Dobre Miasto …………………………………..

…………………………………………………………

          (imię i nazwisko rodzica)

 

……………………………………………………………

                  (adres)

 

………………………………………………………………

                ( telefon)

 

 

 

 

Oświadczenie

o odebraniu dziecka po godzinach pracy oddziału przedszkolnego

 

 

Oświadczam, że  w dniu dzisiejszym dziecko

 

 ……………………………………………

        (imię i nazwisko dziecka)

 

Zostało  odebrane z  oddziału przedszkolnego o godzinie ………...........

 

Przyczyna odebrania dziecka po godzinach pracy oddziału przedszkolnego ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

                                                            ……………………………………..

                                                           (podpis rodzica lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. GEN. JÓZEFA BEMA W DOBRYM MIEŚCIE 

1. Rekrutacja dzieci o oddziału przedszkolnego:

a)rekrutacja do oddziału przedszkolnego na kolejny rok szkolny odbywa się w ściśle określonym   terminie podanym do wiadomości zainteresowanych na ogłoszeniu w widocznym miejscu oraz na stronie internetowej szkoły;

b)wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego należy pobrać z placówki lub strony internetowej szkoły, wypełnić i zwrócić w wyznaczonym terminie;

c)w późniejszym terminie dzieci przyjmowane są tylko w przypadku wolnych miejsc;

d)informacji na temat terminów i warunków rekrutacji na przyszły rok szkolny udzielać będzie dyrektor,  sekretariat szkoły, a także wywieszone będą na tablicy ogłoszeń dla rodziców i stronie internetowej szkoły.

2.Do oddziału przedszkolnego, zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dn.20.02.2004r. (Dz.U. Nr 26 poz. 232 z późn. zm.) w pierwszej kolejności przyjmowane są:

a)dzieci sześcioletnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście ;

b)dzieci pięcioletnie mające prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego, zameldowane w obwodzie szkoły;

c)w przypadku wolnych miejsc również dzieci spoza obwodu szkoły.

3.Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego:

a)podstawą zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego jest prawidłowo wypełniona „ Karta zgłoszenia dziecka”, którą rodzice są zobowiązani złożyć u dyrektora bądź sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie;

b)wszystkie informacje udostępnione przez rodzica (opiekuna) zawarte w karcie zgłoszenia do oddziału przedszkolnego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych podlegają ochronie;

c)rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego prowadzi się co roku według następującego harmonogramu:

- od 01- do 30 marca każdego roku – szkoła wydaje i przyjmuje od rodziców (opiekunów) wypełnione karty zgłoszenia dziecka;

- do 15 kwietnia każdego roku –kwalifikacja dzieci;

- do 20  kwietnia każdego roku – dyrektor szkoły ogłasza wyniki rekrutacji.

d)lista dzieci nieprzyjętych staje się automatycznie listą rezerwową;

e)dzieci z tej listy są przyjmowane w pierwszej kolejności w przypadku zwolnienia się miejsca.

4.  W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do oddziałów przedszkolnych decyzją Dyrektora.