Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Szkoły Podstawowej Nr 1w Dobrym Mieście

 

 

I.              Podstawy opracowania regulaminu:

 

§1

 

Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania środkami funduszu regulują przepisy:

1.            Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
(Dz. U z 1996 r., Nr 70 poz. 335, Nr 118 poz. 561, Nr 139 poz. 647 i Nr 147 poz. 686, z 1997 r. Nr 82 poz. 518 i Nr 121 poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 75 poz. 486 i Nr 113 poz. 717).

2.            Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U Nr 55 poz. 234 z późn. zm.).

3.            Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz  Świadczeń Socjalnych (Dz. U Nr 43 poz. 168, z 1995 r. Nr 19 poz. 94 i z 1997 r. Nr 134 poz. 889).

4.            Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U 1997 r. Nr 56 poz. 357 z późn. zm.).

 

   II.            Postanowienia ogólne

§2

Niniejszy Regulamin określa  zasady gospodarowania środkami Funduszu które stanowią poniższe postanowienia i pozostałe załączniki, będące częścią składową regulaminu.

§3

1.      Fundusz socjalny tworzą środki przekazywane na rachunek funduszu naliczane corocznie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

2.       Dyrektor szkoły może powołać komisję socjalną ds. gospodarowania funduszem.

3.       Decyzje w sprawie przyznania osobie uprawnionej  finansowego świadczenia socjalnego z Funduszu podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii komisji,               o której mowa w ust. 2 oraz przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych.

4.       Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

5.      Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

§ 4

1.      Podstawą przyznania osobie uprawnionej, świadczenia finansowego z  Funduszu jest pisemny wniosek z oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej, z podaniem ilości osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz zawierający informację o wysokość  średniego dochodu brutto przypadającego na osobę w rodzinie wnioskodawcy.

2.      Dochód brutto na osobę stanowią wszelkie dochody osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatkiem rolnym z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie oświadczenia, pochodzące z takich źródeł jak: wynagrodzenie wynikające z  umowy za pracę, zlecenia i umowy o dzieło, umowy agencyjnej, renty, emerytury, alimenty, dochody z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy podzielone przez ilość osób zamieszkujących i pozostających w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

III.            Osoby uprawnione do świadczeń

§ 5

1.      Osobami uprawnionymi do ubiegania się o  świadczenia dofinansowywane z funduszu są:

a)      Wszyscy pracownicy bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę, członkowie ich rodzin, w tym współmałżonkowie oraz dzieci,

b)     pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych,

c)      emeryci i renciści – byli pracownicy, dla których szkoła była ostatnim pracodawcą oraz członkowie ich rodzin,

d)     członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz po zmarłych emerytach i rencistach, jeśli uzyskali rentę rodzinną po zmarłym.

2.        Członkami rodziny, o których mowa w §5 ust. 1 są:

1.    pozostający na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci współmałżonka dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do 18 lat, jeżeli kształcą się w szkołach do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 24 lat,

2.    osoby wymienione w pkt. a) niezdolne do żadnej pracy na skutek niepełnosprawności bez względu na wiek.

 

IV Przeznaczenie Funduszu

 

§ 6

Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są przeznaczone na dofinansowanie różnych rodzajów i form działalności socjalnej osobom uprawnionym zawarte w dziale III  § 5, a zwłaszcza:

1)      Świadczeń urlopowych dla nauczycieli zgodnie z ustawą Karty Nauczyciela.

2)      Dofinansowanie wypoczynku letniego,

3)      Dofinansowanie z okazji świąt Bożego Narodzenia.

4)      Działalność kulturalno – oświatową organizowaną w postaci imprez artystycznych i kulturalnych lub zakupu biletów wstępu na te imprezy.

5)      Działalność sportowo- rekreacyjną organizowaną w postaci różnych form rekreacji ruchowej, uczestnictwa w masowych imprezach sportowych lub zakupu biletów na imprezy sportowe i rekreacyjne.

6)      Inne formy pomocy socjalnej, np. wypoczynek sobotnio-niedzielny.

 

§ 7

Środki Funduszu są przeznaczone także na:

1)      Udzielenie osobom uprawnionym zapomóg socjalnych i losowych.

2)      Udzielanie zapomóg zdrowotnych.

3)      Udzielanie osobom uprawnionym pomocy zwrotnej (pożyczek) na cele mieszkaniowe, na warunkach określonych w dalszych postanowieniach regulaminu i w umowie zawieranej z pożyczkobiorcą.

 

V. Zasady przyznawania świadczeń

§ 8

1.      Wysokość świadczeń, o których mowa w § 6 pkt 1) określają odrębne przepisy.

2.      Wysokość świadczeń, o których mowa w § 6 pkt 2) do 5) określa załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.

3.      Wysokość świadczeń, o których mowa w § 7 pkt 1) i 2) określa § 10 niniejszego regulaminu.

4.      Wysokość kwoty podstawowej, o której mowa  w załączniku nr 2 dla poszczególnych rodzajów świadczeń określa co roku Dyrektor Szkoły niezwłocznie po opracowaniu rocznego planu działalności socjalnej.

5.      Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi. Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie.

6.       Załatwione odmownie wnioski osób uprawnionych, ubiegających się o dopłatę z Funduszu, nie wymagają uzasadnienia, a decyzja pracodawcy odmawiająca dopłaty jest ostateczna.

7.        Nie korzystanie z jakiejkolwiek formy świadczeń funduszu nie uprawnia do żądania ekwiwalentu.

8.        Osoba składająca wniosek o świadczenie jest obowiązana wiarygodnie go uzasadnić i podać rzetelnie wyliczony dochód na osobę w rodzinie, zgodnie z zasadami określonymi w §4. W razie niespełnienia łącznie tych warunków wniosek o dopłatę zostanie oddalony.

9.        Osoba korzystająca ze świadczeń funduszu, która złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą, przedłożyła sfałszowany dokument lub w inny sposób świadomie i celowo wprowadziła pracodawcę w błąd podlega odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego, a ponadto traci prawo do korzystania ze środków funduszu przez dwa kolejne okresy, na jakie można otrzymać dane świadczenie lub pomoc.

10.    Osoby uprawnione mogą korzystać z dofinansowania z różnych form wypoczynku raz w roku.

VI.           Szczegółowe zasady przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej

 

§ 9

1.        Osoby dotknięte długotrwałą chorobą lub znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą raz w roku ubiegać się o pomoc finansową.

2.    Wniosek o zapomogę składa osoba zainteresowana osobiście. W przypadku zapomogi zdrowotnej należy dołączyć zaświadczenie lekarskie.

3.        Zapomogi losowe ( w szczególności poważne wypadki, powódź, pożar, włamanie itp.) przyznawane są na podstawie wniosku z załączoną kopią dokumentacji o wypadku losowym (protokół sporządzony przez straż pożarną, policję i inne uprawnione instytucje – oryginał do wglądu). Wnioski należy składać w terminie do 3 miesięcy od zdarzenia losowego.

4.        Zapomogi socjalne przyznawane są w formie finansowej na podstawie wniosku z załączoną dokumentacją potwierdzającą:

a)      trudną sytuację materialną, życiową i rodzinną wnioskodawcy - dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym, 

b)      długotrwałą chorobę - świadectwo lekarskie, 

c)      zakup sprzętu rehabilitacyjnego - rachunki,

d)     bezrobocie członków rodziny – potwierdzenie z Urzędu Pracy.

 

§ 10

Łączna pomoc udzielona osobie uprawnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

VII.        Postanowienia uzupełniające:

§11

1.  Terminy składania wniosków:

a)      do 31 maja – wnioski o dofinansowanie wypoczynku letniego każdego roku

b)     do 30 listopada – wnioski o pomoc świąteczną każdego roku,

c)      na bieżąco – w wypadkach losowych i ciężkiej sytuacji życiowej.

2.   Do wniosku należy dołączyć odcinek emerytury, renty.

3.   Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenia socjalne (wypadki losowe i ciężka 

       sytuacja życiowa) w pierwszej kolejności uwzględnia się wnioski osób, które z takich  

       świadczeń nie korzystały w roku poprzednim.

4.    Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane ( dofinansowanie do

        Świąt Bożego narodzenia i wypoczynku letniego).

VIII.  Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych

§ 12

 

1.      Przyznawanie świadczeń z Funduszu uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

2.      Dopłata do różnych form pomocy przyznawana będzie w pierwszej kolejności:

a)      Osobom o szczególnie niskich dochodach

b)      Osobom samotnie wychowującym dzieci

c)      Osobom utrzymującym dzieci niepełnosprawne i dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają szczególnej opieki i leczenia

d)     Osobom, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej

 

IX.   Postanowienia końcowe

 

§ 13

 

1.        Postanowienia regulaminu podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

2.        W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa.

3.        Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu są załączniki:

1)       oświadczenie o wysokości pobieranych rent i emerytur konieczne do corocznego naliczania odpisu dla emerytów i rencistów

2)   oświadczenie o dochodach, odcinek renty, emerytury celem ustalenia wysokości dofinansowania do świadczeń socjalnych –załącznik nr 1.

3)   Wysokość poszczególnych świadczeń – załącznik nr 2.

4)   Wniosek o przyznanie świadczenia – załącznik nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................                                 ......................................................

/przedstawiciel Związków Zawodowych ZNP/                                                         /podpis dyrektora szkoły/


 

Załącznik Nr  1

O Ś W I A D C Z E N I E

 

......................................................................................

                                                                                                                                 (imię i nazwisko)   

 

                                                                      .......................................................................................

                                                                                                                             (adres)

 

pouczony/a o odpowiedzialności karnej przewidzianej w przytoczonym niżej artykule 233 Kodeksu Karnego** za zeznania danych niezgodnych z prawdą oświadczam, że: dochód  miesięczny  brutto obliczony wg § 9 ust.8 (Podstawę obliczenia świadczenia stanowi miesięczny dochód brutto na osobę czyli wszelkie dochody osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatkiem rolnym z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie oświadczenia, pochodzące z takich źródeł jak: wynagrodzenie wynikające z  umowy za pracę, zlecenia i umowy o dzieło, umowy agencyjnej, renty, emerytury, alimenty, dochody z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy podzielone przez ilość osób zamieszkujących i pozostających w gospodarstwie domowym.)

                  

przypadający na 1 członka mojej rodziny mieści się w przedziale* ………………. .

                                                                                                                      (słownie)

 

 

 

                                                                       ....................................................................

                                                                          (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 */ I przedział –  do 60% min. wynagrodzenia

    II przedział –  od 61%-120% min. wynagrodzenia

   III przedział –  od121%-180% min. wynagrodzenia

   IV przedział -  powyżej 180% min. wynagrodzenia

 

 

 

 

 

**Art. 233 Kodeksu Karnego (ustawa z dnia 6.06.1997r. – Dz. U. Nr 88, poz.553 z późniejszymi zmianami)

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

 

 

 

 

 


 

Załącznik Nr  2

 

Wysokość świadczeń z ZFŚS

 

Świadczenie letnie dla pracowników administracji i obsługi:

 

 

wysokość dochodu                 wartość dofinansowania

na osobę w rodzinie   

                                                                                                         

 

I próg                               100 % kwoty podstawowej

II próg                               90 % kwoty podstawowej

III próg                              80 % kwoty podstawowej

IV próg                              70 % kwoty podstawowej

 

 

Dofinansowanie do wypoczynku: 

 

wysokość dochodu                 wartość dofinansowania

na osobę w rodzinie                                                                                                             

 

I próg                               100 % kwoty podstawowej

II próg                               90 % kwoty podstawowej

III próg                              80 % kwoty podstawowej

IV próg                              70 % kwoty podstawowej

 

 

Dofinansowanie do świąt Bożego Narodzenia:

 

I próg                               100 % kwoty podstawowej

II próg                               90 % kwoty podstawowej

III próg                              80 % kwoty podstawowej

IV próg                              70 % kwoty podstawowej

 

 

Dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych, wycieczek:

 

dla pracownika/emeryta            - 80 %  kosztów                      

dla członka rodziny       - 60 %  kosztów          

           

 

 

 

 

 


 

Załącznik Nr  3

 Dobre Miasto, dnia ......................

........................................................

           (imię i nazwisko)

.........................................................

          (adres zamieszkania)

.........................................................

 

W N I O S E K

 

      O przyznanie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie

 

...................................................................................................................................................

 

                                                                                                                                                                                                                                             .............................................                                                                                                          (podpis)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przyznano ................................................................................ w kwocie ...................................

 

Dobre Miasto, dnia ..........................                                  .........................................................

                                                                                     (podpis)