Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1

Rady Pedagogicznej z dnia

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

W DOBRYM MIEŚCIE

im. Gen. Józefa Bema

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

2012 - 2015

Podstawa prawna

 

-  Konstytucja Rzeczypospolitej z dnia 02.04.1997r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483),

 

- Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. Nr 120, poz. 526),

 

-  Ustawa z dnia 07.09.1991r. O systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329z późniejszymi zmianami),

 

- Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z późniejszymi zmianami, tekst jednolity z 27.04.2001r.),

 

 - Ustawa z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, późniejszymi zmianami),

 

-  ustawa z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania  tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198),

 

-  Ustawa z dnia 24.04.1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 z późniejszymi zmianami),

 

-  Ustawa z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej.

 

 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego..(Dz. U. z 2009 r Nr 4 poz. 17),

 

-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2002r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2002r. Nr 10 poz. 96 ze zmianami),

 

- Statut Szkoły nr 1 w Dobrym Mieście,

- Program Wychowawczy.

 

Założenia programu:

Opracowanie niniejszego programu poprzedziło rozpoznanie sytuacji w szkole – diagnoza, którą oparto o następujące narzędzia ewaluacji:

- obserwacja zachowań uczniów,

- analiza dokumentacji szkolnej i klasowej,

- ankiety dla nauczycieli i wychowawców klas,

- ankiety dla uczniów i ich rodziców.

 

1. Cele programu

 

·         Bezpieczeństwo dziecka w szkole, na ulicy – uświadomienie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i kontaktów z nieznajomymi.

·         Przekazywanie niezbędnych informacji o uzależnieniach.

·         Podejmowanie świadomych decyzji w sprawie używek i uczenie się, mówienia „nie”.

·         Radzenie sobie ze stresem i agresją.

·         Psychoedukacja nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie niebezpieczeństw związanych z Internetem oraz zagrożeniami epidemiologicznymi

·         Rozwijanie uzdolnień uczniów i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

·         Ścisła współpraca z Poradnią Psychologiczną, Policją i pielęgniarką szkolną.

·         Organizowanie czasu wolnego uczniów po zajęciach szkolnych i w czasie ferii zimowych.

·         Ochrona uczniów przed zagrożeniami.

·         Reagowanie na pojawiające się zagrożenia.

·         Pomoc w rozwijaniu zdolności do samokontroli i    samoobserwacji.

·         Osłabienie czynników ryzyka przez dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych.

 

  2. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

 

Zadania

 

Sposób realizacji

 

 

Termin

 

Odpowiedzialni

 

1.

Podnoszenie umiejętności nauczycieli w obszarze profilaktyki

- udział indywidualny nauczycieli w kursach

- korzystanie z  publikacji na temat przemocy i agresji (wzbogacanie biblioteki szkolnej)

- konsultacje z pracownikami instytucji

   zajmującymi się profilaktyką

według potrzeb

nauczycieli

 

 

 

nauczyciele

dyrekcja

pedagog

 

2.

Organizowanie poradnictwa rodzinnego i indywidualnego na terenie szkoły

- informowanie o instytucjach pozaszkolnych  pomagających rodzinie

-psychoedukacja rodziców – popularyzacja wśród  rodziców wiedzy o psychicznych potrzebach dzieci

- konsultacje z rodzicami

cały rok

 

na zebraniach z rodzicami

 

 

 

nauczyciele, pedagog,

dyrekcja

 

3.

Edukacja uczniów w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy

- lekcje wychowawcze wg elementów programów:

  1. „Cukierki”,

  2. „Domowi Detektywi

3. „Spójrz inaczej”

4. „Bezpieczna Szkoła”

- wychowanie do życia w rodzinie (higiena okresu dojrzewania)

- koła zainteresowań

- spotkania z policjantem, psychologiem i pedagogiem

 

Cały rok-

według potrzeb

  nauczyciele, wychowawcy

 pedagog szkolny

 

 

  nauczyciel WDŻ

 

opiekunowie kół

 

pedagog

 

4.

Edukacja uczniów rodziców i nauczycieli w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy.

zapoznanie na lekcjach wychowawczych i poszczególnych przedmiotach:

- zapoznanie uczniów z regulaminem placu zabaw i boiska szkolnego,

- ze znakami powszechnej informacji

- z sygnałami alarmowymi

- zasadami ochrony przeciwpożarowej

- z zasadami działania i wykorzystania monitoringu na terenie placówki

- zasadami zabaw bezpiecznych przyjemnych i kulturalnych na przerwach śródlekcyjnych i w czasie wolnym

- z regulaminami wycieczek

- bezpiecznym poruszaniem się po drodze pieszo i na rowerze

- podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku

- ze sposobami zapobiegania szerzeniu się zakażeń wirusami

- ze sposobami reagowania w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego

-Udział w programach Mleko z klasą

Warzywa i owoce w szkole

,,I Ty zostań tropicielem witamin”

Zgodnie ze Szkolnym Zestawem  Programów Nauczania.

 

Cały rok.

 

 

 

wszyscy nauczyciele

i pielęgniarka

  wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciel przyrody

 

5.

Edukacja uczniów w zakresie prawidłowego interpretowania praw człowieka

- lekcje wychowawcze

- na wszystkich lekcjach zgodnie z podstawą programową, planem pracy wychowawcy i programem wychowawczym

 cały rok

pedagog

wszyscy nauczyciele

 

6.

Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, kradzieże, pobicia, pożar, podłożenie bomby, zagrożenie środkami chemicznymi i biologicznymi, stwierdzenie spożycia przez uczniów alkoholu lub używania środków odurzających

- uaktualnienie procedur postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami

- przypomnienie procedur

październik – listopad

 

 

 

wychowawcy

 

7.

Zapoznanie rodziców i uczniów z dokumentacją regulującą życie szkoły oraz systematyczne przypominanie w/w zagadnień

 

- analiza Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Statutu Szkoły,

Regulaminu Uczniowskiego na spotkaniach   z rodzicami i godzinach wychowawczych

wrzesień, listopad, styczeń,

 

maj

 

 

 

nauczyciele-wychowawcy

 

8.

Praca nad ograniczaniem czynników wpływających destrukcyjnie na kulturę osobistą

- reagowanie na niewłaściwe zachowania uczniów w   szkole i poza nią

- dyżury nauczycieli

- omawianie na lekcjach przypadków niewłaściwego   zachowania

- uświadamianie skutków złego zachowania w świetle prawa szkolnego i karnego

systematycznie przez cały rok

 

wszyscy pracownicy szkoły, rodzice

nauczyciele,

dyrekcja, pedagog

 

 

9.

Praca nad wzmacnianiem podstawowych umiejętności społecznych

- pogadanki

- lekcje na temat kultury osobistej

- konsultacje z rodzicami i dziećmi

- uwrażliwianie uczniów na zachowania swoje i kolegów

-dostrzeganie osób niepełnosprawnych, podeszłych wiekiem, samotnych i ich potrzeb

 

system. przez cały rok

 

pedagog,

nauczyciele, wychowawcy, rodzice

 

10.

Rozwijanie pozytywnego „drugiego życia” szkoły

- zabawy szkolne

- wyjazdy na wycieczki, do kina, teatru

- biwaki

- zajęcia w czasie ferii zimowych

- przedstawienia szkolne

- akademie i apele

-festyny rodzinne

 

Według planów wychowawczych

Cały rok.

nauczyciele, rodzice

uczniowie

dyrekcja

 

 

 

11.

Wzmacnianie poczucia wartości uczniów w uświadamianiu im ich mocnych stron

Zachęcanie do udziału w:

- zawodach sportowych i konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią

- kółkach zainteresowań

- niesieniu pomocy –pomoc koleżeńska - do współpracy – aktyw biblioteczny, samorząd uczniowski, świetlica szkolna

- zajęciach pozaszkolnych.

 

cały rok

 

wszyscy nauczyciele, pedagog, rodzice

organizacje pozaszkolne 

 

 

 

 

12.

Praca z uczniem słabym

- kierowanie na kółka i     zajęcia pozalekcyjne

- dostosowanie wymagań do możliwości edukacyjnych ucznia

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia logopedyczne

system. przez cały rok

 

wychowawcy

nauczyciele

 

 

 

13.

Praca z uczniem zdolnym

- zachęcanie do rozwijania uzdolnień i zainteresowań poprzez uczestnictwo w kółkach i innych zajęciach pozalekcyjnych

- zachęcanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych

- przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły   w zewnętrznych konkursach

- zachęcanie do rozwijania uzdolnień poprzez wskazywanie dodatkowych źródeł informacji

cały rok

 

 

 

nauczyciele, rodzice

 

 

 

 

14.

Kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych

- uzyskanie pisemnej zgody rodziców na badania ucznia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

- wypełnianie wniosków przez wychowawców

- uzyskanie od rodziców informacji dotyczących wyników badań

- stosowanie się do zaleceń zawartych w opinii wydanej przez poradnię

 

według potrzeb

 

 

 

wychowawcy

pedagog

rodzice

 

15.

Propagowanie pomocy koleżeńskiej wśród uczniów oraz organizacja konsultacji dla uczniów

- świetlica szkolna

- konsultacje dla uczniów

- gazetki szkolne

- w ramach zespołów klasowych

 

wg potrzeb - cały rok

 

nauczyciele

opiekunowie

wychowawcy, uczniowie

 

16.

Propagowanie sposobów bezpiecznego i zdrowego spędzania wolnego czasu

 

- koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne i  pozaszkolne

- w ramach ścieżek edukacyjnych

- świetlica szkolna

- świadome i umiejętne korzystanie z komputera, Internetu i TV

- biblioteka szkolna

,,Dzień bezpiecznego Internetu”

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

październik

 

Rodzice,

wychowawcy świetlicy,

wszyscy nauczyciele,

 

 

 

nauczyciele informatyki

 

17.

Zajęcia z uczniami z rodzin patologicznych – wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa

- zajęcia z pedagogiem

- konsultacje

- udział w zajęciach pozalekcyjnych i świetlicowych

- udział w klasowych zajęciach organizowanych w szkole i poza nią

 

wg potrzeb - cały rok

 

Pedagog,

nauczyciele,

opiekunowie kół, wychowawcy świetlicy,

nauczyciele, wychowawcy

 

 

18.

Udział w przedstawieniach tematycznie związanych z profilaktyką uzależnień

 

- udział w przedstawieniach profilaktycznych klas I-VI

 - omówienie treści przedstawień na godzinach  wychowawczych i zajęciach nauczania zintegrowanego

 

październik, marzec

 

dyrekcja, pedagog

 

 

nauczyciele

 

19.

Stałe kontakty z policją, sądem, kuratorami sądowymi i pracownikami poradni,  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie

- udział w zajęciach terapeutycznych organizowanych przez poradnie,

- pomoc rodzicom przez kontakty z klubem AA

- współpraca z sądem i kuratorami sądowymi

- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym

wg potrzeb przez cały rok

 

pracownicy poradni,

rodzice, pedagog,

wychowawcy,

 

20.

Ewaluacja programu profilaktycznego

ankiety

analiza dokumentów szkoły

obserwacje

rozmowy

czerwiec

Dyrekcja,

Wychowawcy,

Pedagog szkolny,

 

 

 

   

3. Przewidywane osiągnięcia uczniów

  W wyniku działań profilaktycznych uczeń umie:

·         Radzić sobie w sytuacji przemocy, stresu, zagrożenia.

·         Być asertywnym.

·         Prowadzić zdrowy styl życia.

·         Bezpiecznie i higienicznie spędzać czas w szkole i poza nią.

W wyniku działań profilaktycznych uczeń:

·         Zna procedury dotyczące swojego zachowania.

·         Zna konsekwencje zażywania narkotyków, picia, palenia, wpływu   używek na własne zdrowie.

·         Zdaje sobie sprawę z wpływu Internetu i telewizji na stan swojego zdrowia.

  

4. Sposoby realizacji

  Treści  w większości realizuje się na godzinach wychowawczych
i poszczególnych przedmiotach. Należy je realizować również na zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, zajęciach plenerowych, spotkaniach z rodzicami, pedagogiem, psychologiem, higienistką, przedstawicielami służb mundurowych i w świetlicy szkolnej. Nauczyciel wybiera stosowne metody pracy do osiągnięcia w/w celów. Będą to pogadanki, dyskusje, „burze mózgów”, prelekcje filmów, programy komputerowe. Formą realizacji będą gazetki informacyjne, plakaty, ulotki informacyjne, wystawy.

 

5. Ewaluacja

  Ocenie poddawane są następujące elementy:

·          realizacja programów profilaktycznych,

·          realizacja zaleceń zawartych w opiniach poradni,

·          realizacja tematyki profilaktyki zawartych w planach wychowawców klas i poszczególnych przedmiotów,

·         psychoedukacja rodziców uczniów na spotkaniach z wychowawcami klas i pedagogiem.

 

PROCEDURY

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia bądź zawiadomienia przez rodziców o wymuszeniu, kradzieży, bójce:

- Zidentyfikowanie problemu – odpowiedzialni: pedagog, nauczyciele, dyrekcja.

- Wezwanie rodziców do szkoły – odpowiedzialni: pedagog, dyrekcja, wychowawcy

- Zawiadomienie policji – odpowiedzialni: pedagog, dyrekcja, nauczyciele

    - Wysłuchanie ucznia odbywa się w obecności pedagoga, dyrekcji lub wychowawcy

- Zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego – odpowiedzialny: pedagog

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy               w rodzinie:

- Stwierdzenie śladów pobicia, liczne siniaki – informacja – wychowawca – pedagog – dyrektor – higienistka.

- Rozmowa z uczniem .

- Wezwanie rodziców – rozmowa z dyrektorem i pedagogiem.

- Przy powtarzającej się sytuacji pismo do sądu o wgląd w sytuację rodzinną.

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

 

Procedura postępowania w przypadku otrzymania informacji o molestowaniu dziecka w rodzinie lub środowisku:

- Rozmowa informatora i dziecka przeprowadzana przez pedagoga.

- Wezwanie rodzica, który nie był domniemanym sprawcą.

- Zgłoszenie się matki (ojca) z dzieckiem do lekarza (informacja na policję).

- Wskazanie instytucji pomagającym ofiarom molestowania (psycholog).

- Otoczenie dziecka w szkole szczególną opieką.

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

 

Procedura postępowania w przypadku dłuższej, nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia:

- Wezwanie do szkoły rodziców.

- Przeprowadzenie rozmowy nt. spełniania obowiązku szkolnego.

- Wizyty domowe.

- Wysłanie dwóch kolejnych upomnień.

- Powiadomienie policji o nie realizowaniu obowiązku szkolnego.

- Zgłoszenie sprawy do sądu d/s nieletnich.

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

 

Procedura postępowania w przypadku częstych nieobecności usprawiedliwianych przez rodziców (pojedyncze dni)

- Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami na temat negatywnych skutków  takiego postępowania:

- braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności

- brak systematyczności, obowiązkowości i odpowiedzialności

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

 

Procedura postępowania w przypadku problemów wychowawczych (w tym stwierdzenie palenia tytoniu lub picia alkoholu):

- Rozmowa wychowawcy klasy z uczniem.

- Rozmowa pedagoga z uczniem.

- Rozmowa z rodzicami ucznia.

- Rozmowa dyrektora szkoły z uczniem.

- Udzielenie upomnienia na forum klasy.

- Udzielenie nagany na apelu.

- Informacja na policję o zagrożeniu demoralizacją.

- Przeniesienie do innej klasy.

- Przeniesienie do innej szkoły.

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

Procedura postępowania w przypadku pojawienia się w szkole problemu narkotyków:

Znalezienie narkotyku w szkole (np. pod ławką, na korytarzu, w szatni  itp.):

- poinformować o zdarzeniu dyrekcję szkoły

- wezwać policję, która odbierze i zabezpieczy narkotyk

Domniemanie o posiadaniu narkotyku przez ucznia:

- powiadomić wychowawcę, pedagoga, dyrektora,

- odizolować ,

- powiadomić rodziców, wezwać ich do szkoły,

- zaproponować opróżnienie tornistra,

- zabezpieczyć dowody przy świadkach,

- wezwać policję w celu zabezpieczenia narkotyku. Nauczyciel nie ma prawa przeszukać teczki ucznia ani jego rzeczy osobistych,

- wysłuchanie nieletniego przy rodzicach.

Dostrzeżenie u ucznia objawów odurzenia (zmiany nastroju, zachowanie nieadekwatne do sytuacji, zaburzenia koordynacji ruchowej, niepokój psychoruchowy, przysypianie na lekcji, powolne, bełkotliwe wypowiedzi lub  słowotok, przekrwione lub szkliste oczy, zwężone lub bardzo rozszerzone źrenice, nie reagujące na światło, opadające powieki):

- zapewnić opiekę higienistki lub lekarza

- zawiadomić rodziców i dyrekcję szkoły.

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

Uwagi:

Postępować dyskretnie, ale stanowczo w określeniu przyczyny i rozwiązaniu problemu na linii szkoła – specjalista – rodzina.

W każdym przypadku dyrekcja przekazuje informacje radzie pedagogicznej, która analizuje problem i wyciąga wnioski co do dalszego postępowania.

 

Procedura postępowania po otrzymaniu zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego:

1. Telefoniczne odebranie zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego:

-po przyjęciu informacji nie odkładać słuchawki, położyć ją obok aparatu    telefonicznego

-powiadomić dyrekcję szkoły

Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o:

    - powiadomieniu policji – tel. 997

    - przerwaniu lekcji

    - przeprowadzeniu ewakuacji uczniów

    - zabezpieczeniu dokumentów

Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor, który:

-  zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy w pomieszczeniach znajdują się podejrzane rzeczy, paczki, przedmioty których wcześniej tam nie było;

czy widoczne są ślady przemieszczenia elementów wyposażenia pomieszczeń;

czy widoczne są zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów;

czy emitowane są sygnały dźwiękowe (mechanizmów zegarowych) lub świecące elementy elektroniczne,

- zarządza, aby pracownicy obsługi sprawdzili pomieszczenia ogólnodostępne: korytarze, klatki schodowe, hole, piwnice, toalety oraz otoczenie zewnętrzne,

Nie wolno dotykać przedmiotów, urządzeń, rzeczy, które budzą podejrzenie i  mogą być ładunkami wybuchowymi. O ich umiejscowieniu powiadamia się policję, która podejmuje akcję.

należy zachować spokój, nie dopuścić do przejawów paniki.

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

Zasady ewakuacji osób z obiektu zagrożonego

Decyzję o ewakuacji zagrożonego obiektu podejmuje dyrektor na wniosek uprawnionego policjanta kierującego akcją.

Przed ewakuacją należy w miarę możliwości otworzyć okna i drzwi pomieszczeń zagrożonych i sąsiednich, a urządzenia i odbiorniki wyłączyć z sieci zasilania.

Ewakuowane osoby przed opuszczeniem budynku powinny zabrać ze sobą rzeczy osobiste: tornistry, plecaki, ubrania itp., co pozwoli prowadzącym poszukiwanie uniknąć straty czasu na identyfikowanie pozostawionych przedmiotów tego rodzaju.

Klucze pozostawiane są w drzwiach.

Dyrekcja informuje ewakuowanych o miejscu zbiórki po zakończeniu akcji.

Ewakuację prowadzi się w sposób zorganizowany, według opracowanych dróg ewakuacji.

Należy sprawdzić, czy wszyscy ewakuowani opuścili pomieszczenia.

W czasie ewakuacji nauczyciele uczący w poszczególnych salach lekcyjnych zapewniają właściwą organizację ruchu osób opuszczających budynek szkoły.

Miejscem zbiórki osób ewakuowanych jest boisko szkolne.

  Opracowanie:

Teresa Brzostek - nauczycielka nauczania zintegrowanego,

Wanda Olszewska - nauczycielka nauczania zintegrowanego,

Mirosława Zawacka - nauczycielka nauczania zintegrowanego,

Iwona Sobczak - nauczycielka nauczania zintegrowanego,

Dorota Mandera - pedagog szkolny.

 

 

                                                                                              Dyrektor

                                                                                              Jolanta Pakisz