PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ           

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W DOBRYM MIEŚCIE

 Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej:

 

1.      Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów (Karta uczestnika świetlicy),.

2.      Przyjęcie dziecka do świetlicy poprzedzają następujące czynności:

a) wypełnienie przez rodzica (opiekuna prawnego) – karty zgłoszenia

b) rozpatrzenie wniosku przez Komisję Kwalifikacyjną w składzie:

- dyrektor lub wicedyrektor szkoły

- wychowawca świetlicy, pedagog szkolny;

d) sporządzenie listy uczniów przyjętych do świetlicy.

3. Rodzice / prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w uzasadnionych przypadkach w późniejszym terminie, ale wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły

4. Karty uczestników są pobierane u nauczyciela świetlicy  lub kancelarii szkoły.

5. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie 

·          w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem

·          uczniowie klas I-IV, których rodzice pracują zawodowo,

·          z rodzin niepełnych lub niedostosowanych społecznie

·         z powodu nagłej nieobecności nauczyciela

·         inni uczniowie będących w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych

6. W świetlicy tworzona jest 1 grupa wychowawcza nie przekraczająca 25 wychowanków. Grupą opiekuje się jeden wychowawca.

7. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić na piśmie do nauczyciela świetlicy

.

8. Opiekę nad uczniami dojeżdżającymi czekającymi na rozpoczęcie zajęć lub  odwóz do domu sprawuje świetlica szkolna.

 

9. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii oraz oczekującym na dodatkowe zajęcia i koła zainteresowań.

 

Procedura postępowania z dziećmi z klas 0-III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo z różnych przyczyn pozostawione bez opieki .

 

1.       W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej mogą przebywać w niej w przypadku,  gdy liczebność grup nie przekracza 25 uczniów.

 

2.       Jeżeli uczeń skończył zajęcia, to nauczyciel  mający z nim ostatnią lekcję jest zobowiązany zapewnić mu opiekę do momentu przyjścia rodziców.

 

3.       Jeżeli nauczyciel skończył lekcje z daną klasą, a ma jeszcze zajęcia dydaktyczne, wówczas przyprowadza dziecko do świetlicy. Robi to osobiście i podaje dane ucznia. Następnie kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami prawnymi i powiadamia ich o pozostawieniu dziecka w świetlicy.

 

4.       Uczniowie przyprowadzeni do świetlicy ewidencjonowani są w specjalnym zeszycie dzieci nie zapisanych do świetlicy szklonej, a pozostających pod jej opieką w szczególnych przypadkach.

 

5.       Wychowawca klasy ma obowiązek wyjaśnić przyczyny nieodebrania dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów.

 

6.       Dzieci nie zapisane do świetlicy szkolnej, mogą pozostać pod jej opieką w godzinach pracy.

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców:

 

1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej odbierane są osobiście przez rodziców / prawnych opiekunów lub osób uprawnionych /

2.Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

3. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza nauczycielowi swoją obecność.

4.Dziecko wychodząc ze świetlicy do domu, zgłasza swoje wyjście nauczycielowi powiadamiając, kto je odbiera.

5. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.

6. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę dorosłą wskazaną przez rodziców, opiekunów, w karcie świetlicowej. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców, opiekunów.

7. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość, spisując przy tym wszystkie dane z tego dokumentu.

8. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklaracje, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.

9. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. Po godz. 15.30 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie. O sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy wychowawca świetlicy informuje dyrektora szkoły.

 

 

 

 

Procedura w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy do godziny 15. 30

 

1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 15 minut. Gdy taka sytuacja powtarza się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).

2. W sytuacji gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, nauczyciel informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.

3. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi.

4. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.

 

 

 

Procedura przyprowadzania dzieci klasy0-I przez nauczycieli do świetlicy szkolnej:

 

1. Wychowawcy klasy 0- I  są zobowiązani do odprowadzenia uczniów po skończonych lekcjach do świetlicy.

2. Jeżeli lekcje kończy inny nauczyciel (np. wf, religii, języka angielskiego itd.), jest on również zobowiązany do odprowadzenia ich do świetlicy po skończonej lekcji przez okres 3 miesięcy

3. Nauczyciel / wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować nauczyciela świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy.

 

 

Procedura przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych. Procedura dotyczy postępowania w przypadku konieczności zwolnienia ucznia ze świetlicy w czasie, kiedy powinien w niej przebywać: przed lub po lekcjach.

 

Obowiązki ucznia

 

1.Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych, uczeń powinien posiadać informację na piśmie od rodzica lub opiekuna z czytelnym podpisem i datą. W piśmie takim powinna być wyraźnie wyrażona zgoda na samodzielne wyjście ucznia.

 

2. Wymieniony dokument uczeń powinien przedstawić wychowawcy świetlicy.

 

3. Bez spełnienia powyższych warunków, dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy na dodatkowe zajęcia.

 

 

 

 

 

 

Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających :

 

1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka.

2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

3. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową.

4. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy wezwać policję.

5. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy oraz pedagoga.

 

 

 

Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej, fizycznej:

 

1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje sytuacja zachowań agresywnych. Wychowawca izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę oraz powiadamia wychowawcę klasy i rodziców o zdarzeniu.

2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.

3. Następnie nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne.

4. W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa innych dzieci sprawca zostaje czasowo zawieszony (na okres 2 tygodni) w prawach uczestnika świetlicy. W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.

 

 

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów, świetlicy:

 

1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy. Sporządza także notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.

 

2. W dalszej kolejności nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły.

 

3. Uczeń niszczący mienie kolegów oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.

 

 

 

 

 

Procedura postępowania w przypadku kradzieży:

 

1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.

 

2. Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego, który wdraża szkolną procedurę postępowania w przypadku kradzieży w szkole.

 

3. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie w niej drogich przedmiotów, zabawek, telefonów komórkowych itp.

 

 

 

 

Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia:

 

1. Wychowawca świetlicy o zdarzeniu opuszczenia świetlicy bez zezwolenia ( wyjście do domu, do autobusu, do sklepu), powiadamia dyrektora szkoły, rodziców, wychowawcę klasy.

2. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.

 

3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach oraz w zeszycie rozmów z rodzicami.

 

4. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny.

 

5. W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia uczeń zostaje zawieszony w prawach uczestnika świetlicy.

 

 

 

Procedura kontaktów z rodzicami:

 

1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do stałego kontaktu z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny, korespondencję.

 

2. Wychowawca świetlicy każdą rozmowę z rodzicem wpisuje do zeszytu kontaktów z rodzicami.

 

 

 

 

 

 

Procedury zostały zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej dnia 11 IX.2013r.

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

na rok szkolny……./………………..

Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka

 

1.     Nazwisko i imię dziecka:……………………………………………….

2.     Data i miejsce urodzenia:………………………………………………

3.     Klasa…………………………………….............................................

4.     Miejsce zamieszkania……………………………………………………

5.     Numery telefonów: domowy…………………………….......................

komórkowy……………………………….; …………………………….........

6.     Miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów………………………...

………………………………………………………………………………

7.     Imię i nazwisko matki…………………………………………………..

Imię i nazwisko ojca……………………………………………………….

Prawnej opiekunki/prawnego opiekuna

8.     Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka ze świetlicy:

·       ………………………………………………………………….....

·       ………………………………………………………………….....

·       ………………………………………………………………….....

9.     Samodzielny powrót dziecka ze świetlicy do domu:

Tak, wyrażam zgodę i ponoszę odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka o godz.....

………………………………………………….

/czytelny podpis rodzica/opiekuna/

 

Nie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka do domu

………………………………………………………………

/czytelny podpis rodzica/opiekuna/

 

Jednorazowe upoważnienie czy zezwolenie należy przekazać na kartce, z aktualną datą i podpisem rodzica/opiekuna

 

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie na niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy.

 

Dobre Miasto dn.…………………        ………………………………….

                                              /czytelny podpis rodziców/opiekunów/

 

 

 

 

Zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej

 

Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 

1.      Godziny pracy świetlicy szkolnej dostosowane są do planu zajęć szkolnych i potrzeb pracujących rodziców.

2.      Do świetlicy przychodzą tylko uczniowie do niej zapisani.

3.      Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby uprawnione.

4.      Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które samowolnie opuściło teren szkoły(wyjście do domu, do autobusu, do sklepu) w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.

5.      Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice /opiekunowie/ lub osoby upoważnione pisemnym oświadczeniem.

6.      Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Dziecko nie może opuścić świetlicy na telefoniczne polecenie rodzica. Rodzic nie może umawiać się z dzieckiem przed szkołą, w szatni itp. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy tylko za  pisemnym pozwoleniem rodziców.

7.      O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawcę świetlicy na piśmie z datą i podpisem.

8.      Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

9.      W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy), a zachowanie dziecka nie uległo poprawie – możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy może zostać zawieszona.

10. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godz.15.30

 

 

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z zasadami obowiązującymi w świetlicy szkolnej i zobowiązujemy się do ich przestrzegania w celu zapewnienia naszemu dziecku dobry i bezpiecznych warunków pobytu w świetlicy.

 

……………………     …....................................................................................

      data                                            podpisy rodziców/opiekunów

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

1.   Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

2.   Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

·     Zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych;

·     Pomoc w odrabianiu lekcji;

·     Organizowanie gier i zabaw ruchowych;

·     Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

·     Zapewnienie możliwości spożycia obiadu;

·     Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych;

·     Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

·     Rozwijanie samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;

·     Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego;

3.     Ze świetlicy korzystają uczniowie

·     uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem;

·     uczniowie klas I-IV, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dziecku opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych;

·                          z rodzin niepełnych lub niedostosowanych społecznie

·     z powodu nagłej nieobecności nauczyciela, jeżeli liczba dzieci w świetlicy nie przekracza 25

4.   Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających jest obowiązkowy.

5.   Przyjęcia ucznia do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie podpisanej przez rodzica karty zgłoszenia.

6.   Uczeń przyjęty do świetlicy zobowiązany jest regularnie uczęszczać na zajęcia.

7.   Godziny pracy świetlicy szkolnej dostosowane są do planu zajęć szkolnych i potrzeb pracujących rodziców.

8.   Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz dziennego rozkładu zajęć.

9.   Plan pracy świetlicy jest zgodny z planami pracy szkoły.

10. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych.

11. Z wyposażenia świetlicy uczniowie mogą korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie .

12. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy szkolnej, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

13. Wychowanek świetlicy powinien:

·        Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym;

·        Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia;

·        Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne.

14.Dziecko ze świetlicy może być odebrane przez rodzica (opiekuna) lub osobę z pisemnym upoważnieniem rodziców.

15. Do samodzielnego powrotu dziecka do domu upoważnia pisemna zgoda rodziców (opiekunów).

16. Dziecko powinno w szatni(świetlicy) zmienić obuwie i pozostawić wierzchnie okrycie.

17. Wychowanek ma prawo odmówić udziału w zajęciach obligatoryjnych świetlicy, w tym czasie powinien podjąć ciche zajęcia np.: odrabianie lekcji, czytanie, rysowanie.

18. Rodzic zobowiązany jest corocznie dostarczyć do 10 września wyprawkę wychowanka świetlicy.

19. Regulamin może podlegać ewaluacji w miarę potrzeb funkcjonowania świetlicy.

 

 

 

 

    Regulamin zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu  11 IX 2013 r